Idrott – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och idrotten. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Kortfattat om Referenser
Uppdaterat 2019-04-10

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Det civila samhället och idrotten

Utgivningsår: 2014

Idrottsfrågorna berör inte bara främjandet av idrott och motion men är även en del av folkhälsan. Idrotten och det civila samhället är tätt sammanlänkade då en mycket stor del av idrottsutövandet och motionerandet i Sverige av tradition sker inom ramen för föreningslivet.  Föreningsverksamheten inom idrottsområdet är också det enskilt största området inom det svenska civilsamhället sett till antalet medlemskap samtidigt som föreningsidrotten omsätter stora summor årligen. Forskning om idrott och det civila samhället har således också handlat mycket om idrottsrörelsens omfattning och betydelse för samhället i stort både i ekonomiska och folkhälsomässiga termer. Vidare förekommer studier som behandlar idrottsrörelsens relation till andra samhällssektorer exempelvis dess samverkan med näringslivet i anslutning till olika typer av sponsringsavtal. Inom forskningen diskuteras också etiska dilemman som kan uppstå inom föreningsidrotten såsom krav på matchfixning eller elitidrottens potentiella skadeverkningar på kroppen.

Aktörer som tar fram kunskap på området

Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola (IDV). Vid institutionen för Idrottsvetenskap studeras idrottens och fritidens roll i samhället. Frågor som studeras kan vara idrottens betydelse för hälsa, demokrati och integration men också dess koppling till fenomen såsom marknadsföring av städer, som turistattraktion, som fitness- och underhållningsindustri och som motor för lokal och regional tillväxt. Institutionen erbjuder dessutom forskarutbildning i idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora.

Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik och idrottshögskolan (CIF). Centrum för idrottsforskning initierar, samordnar, stödjer och informerar om forskning inom idrottens område samt ansvarar för uppföljning av statens stöd till idrotten. Forskarna som får stöd av CIF har sin akademiska hemvist på en rad olika institutioner. Även om de flesta forskningspublikationer har mer medicinsk naturvetenskaplig karaktär, finns även ett antal andra med mer samhällsvetenskaplig inriktning.

Riksidrottsförbundet (RF). Riksidrottsförbundet är den medlemsorganisation som samlar idrottsrörelsen under ett paraply. RF ansvarar för databasen Idrottonline och bedriver viss FoU- verksamhet som tar fram statistik om idrotten samt fördelar ekonomiskt stöd till idrottsrelaterad forskning.

Exempel på publikationer

Börjeson, M., von Essen, J. & Norberg, J. R. (2009). Föreningsidrotten ur ett civilsamhällesperspektiv: !drott i spänningsfältet mellan stat, marknad och familj. Svensk idrottsforskning 18(3): 19-25.

Centrum för idrottsforskning (2014). I gråzonen: En antologi om idrottens etiska utmaningar. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.

Edvik, A. & Björk, F. (2012). Den projektkompetenta idrottsföreningen: En studie av idrottsföreningarnas förmågor att genomföra projekt. Malmö: Centrum för idrottsforskning.

Einarsson, T. (2008). Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen: En studie av medlemmar i fyra idrottsföreningar. Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm & Riksidrottsförbundet.

Fyrberg Yngfalk, A. (2014). Sponsring ger föreningar svåra etiska problem. Svensk idrottsforskning, 23(3): 20-24.

Fyrberg Yngfalk, A. & Hvenmark, J. (2014). Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? Om marknadisering, myndigheter och ideella organisationer. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

Habermann, U. (2007). Kvinnor på toppen: om kvinnor, idrott och ledarskap. Stockholm: Ersta Sköndal Högskola.

Hellman, J. (2014). Etik och ekonomi i idrottsföreningar. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.

Norberg, J. R. (2004). Idrotten i den ideella sektorn: en kunskapsöversikt. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

Olsson, L-E. (2007). Frivilligt arbete inom idrotten. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbunde (2005). Idrottens föreningar - En studie om idrottsföreningarnas situation. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

Sandström, S. & Nilsson, M. (2008). Idrottens roll i samhället II: En modell för idrottsgenererade sociala och monetära effekter på samhället. Karlstad: Karlstad universitet.

SOU 2008:59. Föreningsfostran och tävlingsfostran: En utvärdering av statens stöd till idrotten. Betänkande av Idrottsstödsutredningen. Stockholm: Fritzes.

Stråhlman, O. & Pålshammar, J. (2014). Volunteers at GöteborgsVarvet 2013. Volunteering Experiences at a Sporting Event. Göteborg: Göteborgs universitet.

Trondman, M. (2005). Unga och föreningsidrotten. En studie av föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Idrott
Publicerad:
2014-11-18 16:33 av Gäst