Trossamfund/religionRapport

Vad menas med diakoni?

Kapitlet förser läsaren med en teoretisk utgångspunkt för hela antologin genom att ställa sig frågan hur begreppet diakoni kan och bör definieras. Författarna presenterar olika typer av definitioner och illustrerar det med olika exempel på hur diakoni har definierats i olika texter. I kapitlet diskuteras även eventuella för- och nackdelar med att definiera diakoni som ett normativt respektive ett värdeneutralt begrepp. Vidare ställer Erik Blennberger och Mats Hansson frågan om vilka dimensioner som bör ingå för att på ett fullgott sätt kunna ringa in diakonibegreppet, vilket utmynnar i ett antal konkreta förslag på faktiska definitioner.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället