Trossamfund/religionRapport

Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur

I den här studien undersöks en nationell folkkyrkas roll för social välfärd i övergången från industrisamhälle till dagens moderna tjänstemannasamhälle. Författaren drar liknelser mellan denna övergång och den från bonde- till industrisamhälle. Det handlar framförallt om den komplexa processen som socialt stödjande och kulturellt identitetsgivande innebär för religionen, men även hur nationalstaten ska bistå de svenska medborgarna med social och ekonomisk trygghet. Det är komplexa processer som i dagens moderna samhälle inte är isolerade till nationalstaten. Länder ingår idag i ett internationellt sammanhang som både direkt och indirekt påverkar utvecklingen. Denna internationaliseringsprocess i kombination med en tilltagande marknadisering av välfärden och samhället i övrigt påverkar samhällets grundläggande värdestruktur, där både religiösa institutioner och välfärdsinstitutioner utsätts för nya påfrestningar.

Det huvudsakliga syftet är att studera en nationell folkkyrkas förmåga att fungera socialt stödjande och kulturellt identitetsskapande i ett samhälle under snabb förändring. Undersökningen är uppdelad i en teoretisk och en empirisk analys. Materialet till den empiriska delen kommer från kvalitativa intervjuer med sammanlagt 36 personer som representerar den politiskt beslutande nivån, tjänstemannanivå och utförandenivå. Det är sex kommuner som utgör fallstudier och i varje kommun har sex personer intervjuats, tre från förvaltningen och tre från kyrkan.

De övergripande resultaten visar att pågående samhällsförändringar påverkar på alla tre undersökningsnivåer: storstad, stad och landsbygd. De olika typerna av samhällsförändringar som internationalisering och marknadisering medför har påverkat kyrkan och religionens roll. Författaren menar att vi bör förstå religion i det moderna samhället som en arena mellan det offentliga och privata. Där religion kan fungera som en resurs för både samhälle och individ. På denna arena mellan privat och offentligt framträder folkkyrkans bidrag och roll som allt viktigare, framförallt när det gäller kulturellt identitetsgivande i en internationell värld.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället