Trossamfund/religionRapport

Svenska kyrkan i ett omförhandlat samhällskontrakt

Detta kapitel ingår i en antologi som har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet ”The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy” och har utförts vid Centrum för forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet.

Filip Wijkströms analyserar Svenska kyrkans diakonala arbete som en del av omförhandlingen av det svenska samhällskontraktet som pågår på flera nivåer. Kapitlets första syfte är att lyfta fram Svenska kyrkan och dess många anknutna institutioner som ett system av idébaserade producenter av välfärd och diskutera några av konsekvenserna av detta. Det andra syftet är att identifiera frågor som rör det som han menar kan betraktas som Svenska kyrkans huvudmannastyrning (governance) och dess betydelse för organisering och ledning av välfärdsarbetet. Mot bakgrund av sina egna tidigare empiriska studier menar författaren att det sker en förskjutning från att den dominerande civilsamhällesmodellen kan sägas vara en blandning av offentlig sektor och social rörelse till att vara en blandning av marknad och filantropi. Wijkström menar samtidigt att utbyggnaden av välfärdstjänster inom det civila samhället idag inte är helt entydig. Å ena sidan är Svenska kyrkan en del av den pågående hybridiseringen som följer marknadsorienteringen och ökat fokus på välgörenhet och frivilligarbete. Å andra sidan har kyrkan potentialen att stå för ett mervärde som en religiös institution mot bakgrund av sin tydliga och stabila särart. Särarten kompliceras dock av det faktum att kyrkans huvudmannastyrning har både politiska och teologiska utgångspunkter. Detta gör det något oklart vilken del av särarten som skulle motivera en utbyggnad av välfärdstjänster. Wijkström föreslår bland annat att en tydlig religiös profil skulle vara ett trovärdigt sätt att verkligen skilja sig från utförare inom offentlig eller privat sektor.

(Delar av denna sammanfattning baseras på författarens engelska abstract.)

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället