Trossamfund/religionRapport

Socialt arbete i församlingens hägn

I denna bok undersöks det sociala arbetet som Svenska kyrkan och andra samfund bedriver. Det är framförallt så kallat frivilligt socialt arbete som är fokus, det vill säga socialt arbete som utförs av frivilligorganisationer. Det är ett arbete som inom den Svenska kyrkan beskrivs som diakonalt arbete. Syftet med studien är att illustrera vad församlingarnas sociala arbete består av och vilken roll det fyller i det moderna föränderliga samhället. Det är således inte bara en förståelse av vad det sociala arbetet omfattar som är centralt, utan även hur intervjupersonerna talar och tänker om socialt arbete, sin egen roll i detta och kyrkans roll.

Det är en kvalitativ fallstudie av samtliga trossamfund i Uppsala som utför socialt arbete. Materialet från fallstudien kompletteras med andra datakällor från författarens tidigare forskning, bland annat en nationell studie av befolkningens frivilliga insatser.

De övergripande resultaten visar att kyrkor och samfund har betydelse när det gäller sociala insatser i lokalsamhället. Det finns enligt författaren även en underförstådd ängslan hos Svenska kyrkan om att inte vara nyttig och bidra till den grad de vill. Men när en tittar på de insatser som kyrkan förser, utför och stödjer anser författaren att denna ängslan inte har någon fog i den praktiska verksamheten som är nyttig för mottagarna och samhället i stort. De insatser som kyrkor och samfund utför är omfattande, och de är av en annan typ än de välfärdstjänster som exempelvis socialtjänsten erbjuder. Författaren menar att den svenska välfärdsmodellens utformning spelar roll för frivilligsektorns handlingsutrymme och inriktning. Den påverkar både organisationernas tjänster och inriktningen på verksamhet och tjänster. Folkrörelsens framväxt har haft en inverkan på hur arbetsformerna inom det sociala området har utvecklats. Svenska kyrkans koppling till folkrörelsen gör att den i vissa avseenden skiljer sig från andra trossamfund.

För att konkludera resultaten menar författaren i slutet av boken att det är viktigt för det civila samhällets organisationer att ha en självständig röst. Annars finns risken att civilsamhällets socialt inriktade organisationer går från att vara en röst till att bli en service, särskilt om de övergår till att utföra välfärdstjänster på exempelvis samhällets uppdrag.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället