Trossamfund/religionRapport

Idébaserad verksamhet. En studie av frikyrkan som organisation

I denna avhandling beskrivs den frikyrkliga organisationen ur ett organisatoriskt perspektiv, med avsikten att rikta ljuset mot en organisation som det finns begränsad kunskap om. Det är således organisationen kring den lokala församlingen som är central, vilket innebär att varken kyrkosystem eller religiösa uppfattningar i organisationen undersöks närmare. Det organisationsteoretiska utgångspunkterna har tre olika perspektiv som antas påverka organiseringen. Dessa är: geografiskt perspektiv, historiskt perspektiv och ett sociologiskt perspektiv.

Till materialet hör författarens egna studier från tidigare och annan tidigare forskning som har behandlat frikyrkliga församlingar. Det övriga materialet är en kvantitativ enkätundersökning, där frågor om attityder och värderingar i församlingarna har varit framträdande och analyseras i ett av kapitlen. Det är totalt 5 446 frikyrkomedlemmar från 81 församlingar som varit med och bidragit till materialet. Det andra centrala temat i analysen är den organisatoriska dimensionen av frikyrkan. Här utgår analysen från en omfattande organisationsteoretisk ram med fokus på ideologins inverkan på medlemmarnas engagemang och motivation i församlingen. Här undersöks också vilka skillnader som framträder mellan växande och minskande medlemsantal i församlingarna.

De huvudsakliga slutsatserna är att samfundstillhörighet har mindre betydelse för organisationens utveckling. Det är istället ledarskapet som har en framträdande roll i förklaringen av organisationens utveckling. Här visar det sig även att den ideologiska medvetenheten har betydelse för engagemanget i församlingen och för att organisationen ska bli flexibel och organisk på strukturell nivå. Den medlemsmässiga storleken har inverkan på hur organisationsstrukturen utformas men även på hur starkt medlemmarnas engagemang kommer att bli. 

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället