Trossamfund/religionRapport

Hidden by Civil Society and Religion? Diaconal Institutions as Welfare Providers in the Growing Swedish Welfare State

Journal of Church and State. 56(1). s. 105–127

Denna artikel är en religionshistorisk analys av betydelsen av diakoniinstitutioner mellan 1940 och 1970 studerad med hjälp av två fall: ungdomshem som drevs av Samariterhemmet och utbildningen av manliga diakoner på Stora Sköndal.

Exemplen visar att de religiösa civilsamhällesorganisationerna fortsatte att leverera välfärdstjänster under utbyggnaden av den svenska välfärdsstaten. I takt med ökande professionalisering av dessa insatser blev det allt vanligare att ideella organisationer var helt offentligt finansierade. Annette Leis-Peters menar att forskningsdebatten som handlar om upptäckten av värderings- och trosbaserade utförare av välfärdstjänster snarare borde beskrivas som en återupptäckt av aktörer som hela tiden har funnits där men hamnat i skymundan i den offentliga debatten och forskningen.

Den ökade synligheten av religion har blivit något av ett modeord i flera vetenskapliga discipliner. Det har blivit allt vanligare att erkänna att dessa aktörer spelar en viktig roll vid studiet av global migration. Samtidigt menar författaren har kommunikationen mellan starka välfärdssystem och religiösa frivilligorganisationer inte har varit baserad på ömsesidig förståelse. Otydlig kommunikation har snarare bidragit till ett osynliggörande.

Resultaten kan också tolkas som att religiösa frivilligorganisationer både har varit synliga och osynliga i den svenska välfärdsstaten. Å ena sidan har de arbetat i ett välfärdssystem som i princip har velat undvika hjälp från värderingsbaserade aktörer. Å andra sidan fanns det praktiska skäl för att inkludera diakoniinstitutionerna, eftersom de har bidragit till välfärdsproduktionen, varför de har kunnat fortsätta sitt arbete. Denna tysta samexistens och samarbete byggde samtidigt på att diakoniinstitutionerna tonade ner sin värdegrund. Vid konflikter kunde dock just denna värdegrund användas mot dem, vilket innebar en sårbarhet och osäkerhet i relation till deras kristna profil. Analysen visar också att det kan vara svårt att alla gånger kunna skilja mellan organisatoriska och ideologiska argument, särskilt vid konflikter.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället