Trossamfund/religionRapport

Den svala svenska tilliten: förutsättningar och utmaningar

Denna bok tar avstamp i de utmaningar för social tillit som socioekonomisk ojämlikhet och den invandringsrelaterade mångfalden kan ha. Författarna menar att på senare år har den offentliga debatten kring social sammanhållning, mångfald och ojämlikhet färgats av en tilltagande oro. Det handlar om att den högtillit som finns i Sverige tillsammans med de robusta strukturer som utgör välfärdsstaten kan verka underminerande för den sociala tilliten. Syftet med studien är således att ”fördjupa förståelsen för den sociala tillitens villkor i Sverige, ett högtillitssamhälle som nu genomgår radikala och snabba förändringsprocesser” (Trägårdh m.fl. 2013:11). Författarna har även som alternativt syfte att utveckla en ny metodologisk och teoretisk ansats för att undersöka olika former av social tillit. Det är framförallt en modell som i framtiden ska kunna användas för att fånga upp variationer på lokalsamhällesnivå, vilket tidigare förbisetts i liknande studier. De två formerna av tillit som har identifierats i tidigare forskning är generell och partikulär tillit. Genom den nya anstatsen för det här projektet har en tredje dimension identifierats – lokalsamhällestillit.

Det empiriska materialet består av data från befolkningsundersökningen Tillitsbarometern som genofördes av SCB på forskargruppens initiativ. Landets 290 kommuner delades i undersökningen in i 16 grupper på basis av ett antal olika variabler, ur dessa grupper gjordes sedan ett slumpmässigt urval på två kommuner i varje grupp. Från varje kommun slumpades sedan 400 personer i åldern 18–85 som bott i Sverige i minst 5 år. Det är sammanlagt svaren från 6 463 personer som utgör det empiriska materialet. Det är en svarsfrekvens på drygt 51 procent.

De övergripande resultaten visar att jämlikhet och tillit samvarierar. Detta har även tidigare studier visat, men denna studie bidrar med ett nytt perspektiv, nämligen att en form av tillit är särskilt känslig för variationer och det är lokalsamhälletilliten. Det visar sig att både ojämlikhet och migrationsrelaterad mångfald kan förknippas med lägre lokalsamhälletillit. Resultaten visar även på en demografisk dimension där kommuner som avfolkas visar upp en högre lokalsamhälletillit än storstadsområdena. Däremot visar analysen att storstadsområdena har en större öppenhet mot andra grupper än den egna.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället