Trygghetssystem – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och sociala trygghetssystem. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Kortfattat om
Uppdaterat 2019-04-10

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Det civila samhället och sociala trygghetssystem

Utgivningsår: 2014

Sverige har vid en internationell jämförelse ett starkt socialt offentligt skyddsnät. Några exempel på sociala trygghetssystem är barnbidraget, den allmänna sjukförsäkringen och den allmänna pensionen. Det civila samhället har i ett historiskt perspektiv haft stor betydelse för att bygga upp flera av de sociala trygghetssystem som idag tillhandahålls av stat och kommun. Fackföreningsrörelsen har exempelvis haft en stor betydelse, och står bakom arbetslöshetskassorna än idag. Men även kvinno- och feministiska rörelser, pensionärsföreningar och handikapprörelsen har haft stor betydelse för att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren för dem de företräder. Vidare finns en rad olika stiftelser och fonder som på olika sätt stödjer ekonomiskt utsatta personer och därmed kompletterar det offentliga trygghetssystemen.  Det finns även aktörer inom det civila samhället som arbetar med att främja uppbyggandet av sociala trygghetssystem i andra länder.

Aktörer som tar fram kunskap

Lunds universitet, Socialhögskolan, Civilsamhälle och socialt arbete (CSSA). 2008 startade en forskargrupp med inriktning mot det civila samhället med inriktning mot det sociala området. Forskargruppen studerar välfärdens förändrade villkor och organisering samt hur civila samhället påverkas av och påverkar välfärden. Här bedrivs även forskningsprogrammet EUROCIV som undersöker hur EU påverkar det civila samhället som företräder marginaliserade grupper till exempel hemlösa och fattiga.

Sida. Den statliga myndigheten Sida arbetar för att minska fattigdomen i världen. Sida ger bland annat bidrag till Svenska hjälporganisationer i deras arbete med att främja uppbyggnaden av sociala trygghetssystem i mottagarländer inte minst genom att stärka det civila samhället lokalt. Socialpolitisk forskning är ett viktigt samarbetsområde för Sida, bland annat genom ett långvarigt samarbete med FN:s forskningsinstitut för social utveckling, UNRISD. 

Exempel på publikationer

Bohman, S. (1994). Sjukkassor i Stockholms län: fragment från en stor folkrörelse som fallit i glömska. Stockholm: Försäkringskassan Stockholms län.

Edebalk, P-G. (2007). Sjukförsäkring och sjuklön. Om statliga beslut och arbetsmarknadens organisationer 1955–1992. Historisk tidskrift, 127(1): 45-69.

Edebalk, P-G. (1996). Välfärdsstaten träder fram: Svensk socialförsäkring 1884-1955. Lund: Arkiv förlag.

Eriksson, L. (1999). De arbetslösas förening - förutsättningar för mobilisering och handlingsutrymme 1919: En fallstudie i Stockholm. I Berge, A. (Red.). Välfärdsstat i brytningstid: Historisk-samhällsvetenskapliga studier om genus och klass, ojämlikhet och fattigdom. Örebro: Högskolan i Örebro.

Ferrarini, T. (2012). Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv: en institutionell analys av sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna i 18 OECD-länder 1930 till 2010. Stockholm: Parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Forskningsrådsnämnden (2001). Sociala skyddsnät och socialt kapital. Stockholm: Forskningsrådsnämnden (FRN).

Grip, G. (1999). Egennytta och solidaritet i förening: De svenska försäkringskassorna. Arbetarhistoria. 89.

Handikappförbunden (2011). En socialförsäkring för alla: Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring. Stockholm: Parlamentariska socialförsäkringsutredningen/Handikappförbunden.

Hansson, I. (2001). Förr och nu! En historik över sjukkasserörelsens framväxt i Gävleborgs län från 1860-talets 100-föreningar till 2000-talets moderna försäkringskassa. Gävle: Försäkringskassan Gävleborg.

Johansson, P. (1999). Sjukförsäkring bortom sjukkasserörelsen? Sjukförsäkringens institutionella gränser i frågan om frivillig eller obligatorisk sjukförsäkring 1891-1931. Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 77/78.

Lindqvist R. (1990). Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati: Det svenska sjukförsäkringssystemets utveckling 1900-1990. Lund: Arkiv.

Sida (2006). Socialpolitik och sociala trygghetssystem. Kartläggning av Sidas insatser, svenska och globala aktörer. Stockholm: Sida.

SOU 2011:54. Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda: Rätt till ersättning vid arbetslöshet: Betänkande av Utredningen om förtroendevaldas arbetslöshetsersättning. Stockholm: Fritzes.

Sociala trygghetssystem
Publicerad:
2014-11-21 13:09 av Gäst