Social omsorgRapport

En ren affärsangelägenhet? Pensionärsorganisationerna i den marknadiserade äldreomsorgen

Syftet med studien var att undersöka pensionärsorganisationernas deltagande och inflytandemöjligheter i en marknadiserad äldreomsorg. Detta utifrån två scenarier kring marknadiseringens konsekvenser för organisationernas deltagande och inflytandemöjligheter i den offentliga beslutsprocessen på lokal nivå utifrån litteraturen kring New Public Management (NPM). Det första scenariot, ”en ren affärsangelägenhet”, handlar om att organisationerna marginaliseras i den marknadiserade välfärdsstatens beslutsprocess. Det andra scenariot, ”deltagardemokrati i en marknadiserad välfärdsstat”, går ut på att organisationerna aktivt deltar i beredning av valfrihetssystem och upphandlingar.

Empirin består dels av enkäter som skickades till representanter för de två största pensionärsorganisationerna PRO och SPF i kommunernas pensionärsråd i alla LOV‐kommuner. Dels består den av fallstudier i fyra av landets kommuner med LOV inom hemtjänst där intervjuer med pensionärsorganisationernas ledamöter i pensionärsråden samt med politiker och tjänstemän ingick.

Enkätundersökningen visar att det inte finns anledning till att avfärda något av de bägge scenarier som beskrivits ovan. I vissa fall är deltagande och inflytandemöjligheter betydligt mer långtgående än i andra fall. Resultatet av fallstudierna i de fyra kommunerna visade också att hinder för samverkan inte alltid har en direkt koppling till den marknadiserade äldreomsorgen. Viktiga faktorer för att kunna förstå och förklara deltagande och inflytandemöjligheter utgjordes istället av politisk vilja, pensionärsrådets organisatoriska ställning och rutiner, samt pensionärsorganisationernas engagemang och kunskap.

(Denna text är till stora delar tagen från själva rapporten.)

Social omsorg

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället