Social omsorg – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och social omsorg. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Kortfattat om Referenser
Uppdaterat 2019-04-10

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Det civila samhället och social omsorg

Utgivningsår: 2014

Det sociala omsorgsarbetet har kopplingar till såväl det förbyggande folkhälsoarbetet som till hälso- och sjukvården. Detta innebär att det finns många beröringspunkter mellan dessa områden. År 2009 skrev regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting under en så kallad Överenskommelse. Överenskommelsen syftar till att öka mångfalden av aktörer inom det sociala området samt utvecklandet av välfärden.

Forskningen på detta område handlar ibland om hur civilsamhällets organisationer inom det sociala omsorgsarbetet fungerar och hur de arbetar för att nå sina mål. Annan forskning behandlar övergripande frågeställningar, exempelvis vilken roll ideella utförare av social omsorg spelar i välfärden. Forskningen diskuterar också i vilken utsträckning nedskärningar inom den offentliga välfärden lett till en övervältring av ansvar till civilsamhällets aktörer. En återkommande diskussion är vidare den om huruvida civilsamhällesorganisationer inom social omsorg skulle ha förlorat sin roll som röstbärare till förmån för att först och främst agera serviceleverantör. Generellt är forskningen om social omsorg med anknytning till det civila samhället mycket omfattande, vilket antagligen förklaras av att frivilligorganisationer i Sverige sedan lång tid bedrivit verksamhet inom det sociala området, inte minst när det handlar om hjälp till hemlösa, missbruksvård och äldreomsorg.

Aktörer som tar fram kunskap

Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap och Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi. Flera forskningsprojekt berör det civila samhället inom det sociala området, däribland hälso- och sjukvården. Forskningen handlar till exempel om det civila samhällets roll i det lokala välfärdssamhället, och om informella omsorgsinsatser.

Lunds universitet, Socialhögskolan, Civilsamhälle och socialt arbete (CSSA). 2008 startade en forskargrupp med inriktning mot det civila samhället med inriktning mot det sociala området. Forskargruppen studerar välfärdens förändrade villkor och organisering samt hur civila samhället påverkas av och påverkar välfärden.

Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten publicerar statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen ansvarar också för att dela ut statsbidrag till organisationer i det civila samhället som bedriver socialt arbete, till exempel med inriktning mot missbruk, funktionsnedsättning eller våld. Vissa publikationer rör det civila samhällets organisationer.

Överenskommelsen inom det sociala området. Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) syftar till att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare och att främja en mångfald av aktörer inom hälso- och sjukvård och omsorg. Arbetet med att följa upp Överenskommelsen leds av en gemensam arbetsgrupp där de tre parterna finns representerade. Till sin hjälp har gruppen ett kansli som bland annat arbetar med att sprida kunskap och information om Överenskommelsen. Överenskommelsen utvärderas med en årlig uppföljningsstudie samt en årlig tematisk studie.

Tillväxtverket. Myndigheten arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket tar fram kunskap, skapar nätverk och bidrar med finansiering. Tillväxtverket har också ett program för att det ska bli enklare att driva företag med samhälleliga och sociala mål och att det i förlängningen skapas fler hållbara företag. Detta gör myndigheten bland annat genom att lyfta fram och sprida kunskap inom området samhällsentreprenörskap och sociala innovationer, men även genom att stödja den ideella organisationen Coompanion som i sin tur hjälper människor att starta och utveckla företag eller organisera sig för att utveckla sin ort. Tillväxtverket driver också tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samarbete med Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation webbplatsen Sofisam som samlar information om sociala arbetsintegrerande företag.

Famna. Famna är en intresseorganisation vill skapa bättre villkor för aktörer från civilsamhället som bedriver vård och social omsorg. Famna verkar för att regering och riksdag utvecklar en samlad politik för den idéburna vård- och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt. Famna tar utöver en årlig Tillväxtrapport, där man kan följa medlemsorganisationernas utveckling och tillväxt, fram en rad olika rapporter om civilsamhällets aktörer som bedriver vård och omsorg.

Exempel på publikationer

Bäckström, A. (2001). Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur: en studie av religion och omsorg. Stockholm: Verbum.

Chartrand, S. (2004). Work in voluntary welfare organizations: a sociological study of voluntary welfare organizations in Sweden. Stockholm: Stockholms universitet.

Dahlberg, L. (2004). Welfare relationships: voluntary organizations and local authorities supporting relatives of older people in Sweden. Stockholm: Stockholms universitet.

Ebrahimi, R. & Karp, A. (2010). Informal care and voluntary assistance: A systematic literature review of quantitative and qualitative aspects of assistance to elderly persons in Sweden, Italy, the United Kingdom and Canada. Stockholm: Sociala rådet.

Enander, V., Holmberg, C. & Lindgren, A-L. (2013). Att följa med samtiden: kvinnojoursrörelse i förändring, Stockholm: Atlas.

Engel, C. (2003). Fri eller förankrad? En empirisk studie av volontärverksamhet och ideella insatser inom Stiftelsen Stora Sköndal. Stockholm: Sköndalsinstitutet.

Engel, C. (2003). Volontärer - för vem och för vad? Kritisk granskning av en verksamhet inom Stiftelsen Stora Sköndal. Stockholm: Sköndalsinstitutet.

Famna (2012). Icke-vinstdrivande aktörer inom äldreomsorgen. Särskilda boenden och hemtjänst. Stockholm: Famna.

Hammare, U. & Stenbacka, S. (2003). Socialt inriktade organisationer som arbetar mot missbruk: Vilka är de, vad gör de och vad vet forskarna? Stockholm: Socialstyrelsen.

Hansson, J-H. & Wijkström, F. (2001). Civilt samhälle, social ekonomi eller nonprofit? Fallet Basta arbetskooperativ: Slutrapport från ett forskningsprojekt. Stockholm: Sköndalsinstitutet.

Jegermalm, M. (2002). Anhörigstöd: en uppföljningsstudie av kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga. Stockholm: Sköndalsinstitutet.

Jegermalm, M. & Jeppsson Grassman, E. (2011). Helpful citizens and caring families: Patterns of Informal help and caregiving in Sweden in a 17-year Perspective. International Journal of Social Welfare, 21(4): 422–432

Jegermalm, M. & Jeppsson Grassman, E. (2011). Links between informal caregiving and volunteering in Sweden: a 17-year Perspective. European Journal of Social Work, 16(2): 205-219.

Jeppsson-Grassman, E. (2001). Medmänniska och anhörig: En studie av informella hjälpinsatser. Stockholm: Sköndalsinstitutet.

Jeppsson-Grassman, E. & Whitaker, A. (Red.). (2012). Åldrande och omsorgens gestaltningar: Mot nya perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Jess, K. (1998). Kvalitet för brukare: frivilligt socialt arbete ur ett brukarperspektiv. Stockholm: Sköndalsinstitutet.

Johansson, M. (2007). Gamla och nya frivillighetsformer: Äldreomsorgshybrider växer fram. Växjö: Växjö universitet.

Karlsson, M. (2002). Själv men inte ensam: Om självhjälpsgrupper i Sverige. Stockholm: Stockholms universitet.

Karlsson, M. (2008). Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn. Stockholm: Allmänna Arvsfonden.

Olby, B. (2001). Väntjänst och välfärd: Ett brukarperspektiv. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Olsson, A. (Red.). (2009). Vinst och värderingar: I non profit vård och social omsorg. Stockholm: Famna.

Olsson, L-E. & Blomquist, L. (2007). Värden som grund: Arbete i en idéburen vård- och omsorgsorganisation. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Palmås, K. (2003). Den barmhärtiga entreprenören: Från privatisering till socialt företagande. Stockholm: Agora.

Pestoff, V. & Brandsen, T. (Red.) (2008). Co-production: The third sector and the delivery of public services. London: Routledge.

Schlytter, A., Rexvid, D., Celepli, Ö. & Nasih, B. (2011). Heder och det civila samhällets metoder – En uppföljning av 22 projekt. Stockholm: Allmänna Arvsfonden.

Socialstyrelsen (1994). Ideella organisationer och missbrukare. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2012). Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? En jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen.

Sundström, G. (2002). Åldrandet, staten och civilsamhället. I Andersson, L. (2002). Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur.

Svedberg, L. (2001). Spelar ideella och informella insatser någon roll för svensk välfärd? Stockholm: Sköndalsinstitutet.

Svedberg, L. & Jeppsson-Grassman, E. (2001). Frivilliga insatser i svensk välfärd: Med utblickar mot de nordiska grannländerna. I Henriksen, L. S. och Bjarne I. (Red.). Frivillighedens udfordringer: Nordisk forskning om frivilligt arbejde og frivillige organisationer. Odense: Odense universitetsforlag.

Söderholm, J. & Wijkström, F. (2002). Offentlig sektor, näringsliv eller ideell regi: Hur påverkar valet av institutionell form vården av missbrukare? Stockholm: Socialstyrelsen.

Vamstad, J. (2008). Valfri välfärd – en studie av valfrihet i gymnasieskolan, missbruksvården och äldreomsorgen. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Vamstad, J. (2012). Co-production and service quality – a new perspective for the Swedish welfare state. I Pestoff, V., Brandsen, T. & Verschuere, B. (Red.). New public governance, the third sector and co-production. New York: Routledge.

Social omsorg
Publicerad:
2014-11-21 11:09 av Gäst