NäringslivRapport

Work in voluntary welfare organizations: A sociological study of voluntary welfare organizations in Sweden

Studien utgår från att Sverige, som en av de mest välutvecklade välfärdsstaterna i världen, åsidosatt den roll frivilligorganisationer aktiva inom välfärdssektorn spelar. Den unika svenska ideella sektorn karaktäriseras av folkrörelsetraditionen där medlemmar är centrala och äger organisationen, höga nivåer av medlemskap och frivilligarbete men ett litet antal anställda och att kultur och fritid dominerar sektorn medan välfärd är relativt marginaliserat. I avhandlingen undersöks empiriskt det arbete och de uppfattningar om arbete som råder i frivilliga välfärdsorganisationer i Sverige.

Sett till den interna arbetsmiljön och interaktioner mellan arbetande framgår att arbete i frivilliga välfärdsorganisationer inte bara influeras av folkrörelser, vilka utgör grundmodellen för alla svenska frivilligorganisationer, men även paradigm som kommer ifrån offentliga och vinstdrivande sektorerna. För det första formar det offentliga paradigmet frivilliga välfärdsorganisationer på ett bestående vis genom handlingar av anställda som ofta har erfarenhet av arbete i den offentliga sektorn. För det andra är arbete i frivilligorganisationer delvis integrerat i den reguljära arbetsmarknaden, där mötesplatser uppstår mellan frivilligt och professionella delar av livet (vinstdrivande paradigmet). Den privata sfären (ungefär familjen) påverkar även det frivilligarbetet. De här mönstren ställer frivilliga välfärdsorganisationers påståenden att de är självständiga, ”fria” enheter, och att de bidrar till social integration och stärkande av sociala band, i nytt ljus.

Resultatet baseras på en serie av 38 intervjuer med anställda och frivilliga i fyra frivilliga välfärdsorganisationer: en organisation för barns rättigheter, ett kvinnocenter, en frivilligbyrå och en humanitär organisation. En kvantitativ undersökning av runt 200 frivilliga välfärdsorganisationer kompletterar den kvalitativa undersökningen. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället