NäringslivRapport

Varför ska man vara medlem?: Om betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och alternativa engagemangsformer i idrottsföreningar.

Studiens övergripande frågeställning är hur idrottsföreningar tänker och resonerar om kostnader, medlemmar och medlemskap, människors ideella engagemang i allmänhet och alternativa former för detta i synnerhet (t.ex. kunder, volontärer, sms-aktivister, supportrar, faddrar, etcetera). Detta i ljuset av att den ideellt baserade föreningsidrotten har börjat tappa mark, och andra alternativa former av idrottsaktiviteter börjat växa fram och fått en alltmer framträdande roll.  

En central slutsats i studien som handlar om hur idrottsföreningar på lokal nivå resonerar angående fastställandet av medlems- och träningsavgifter, är att prisnivåer baseras på en föreningstradition och yttre samhälleliga förändringar. I föreningstraditionen framstår ideellt arbete och medlemskap som två fundamentala byggstenar. En förutsättning för föreningsidrotten att kunna hålla avgifterna på en låg nivå och på så sätt erbjuda alla, eller så många som möjligt, tillgång till föreningsidrott kan utifrån studien sägas vara ideellt arbete utfört av ledare och förtroendevalda styrelseledamöter.

Parallellt framkommer i studien uppfattningar om en gradvis förändring av det ideella engagemanget i idrottsrörelsen, som dels handlar om att fler och fler idrottsföreningar är beroende av anställd personal och arvoderade ledare, dels att de ideella insatserna i sig går från att vara långvariga till att bli mer kortvariga punktinsatser. En andra byggsten i denna föreningstradition, medlemskapet, visar studien att detta visserligen är fortsatt viktigt, men också något som är under omförhandling. Denna omförhandling kan beskrivas som att relationen mellan individer och idrottsföreningar förändras och tar sig nya former. Detta visar sig dels genom ett förändrat sätt att benämna och se på medlemmar, där man i några av de intervjuade idrottsföreningarna internt betraktar och pratar om sina medlemmar som kunder. Detta kommer också till uttryck via de mer eller mindre kommersialiserade inslag som finns i de intervjuade idrottsföreningarnas verksamheter, till exempel crawlkurser för vuxna, lägerverksamhet, kortare former av prova på-verksamhet och motions-gymverksamhet.

Företrädarnas uppfattningar om betydelsen av dessa alternativa sätt att knyta individer till idrottsföreningar, vid sidan av mer traditionella former som medlemskap och ideellt arbete, kan sammanfattas igenom att det ger:

  1. Bidrag till att finansiera den huvudsakliga verksamheten, till exempel medel till utbildning av ledare och inköp av nödvändig utrustning.
  2. Bidrag till att nå fler utövare och ideella ledare men också bygga föreningens varumärke.
  3. Bidrag till socialt ansvar för barn och ungdomars inkludering och hälsa.

Studiens resultat bygger på enskilda semistrukturerade intervjuer med totalt 16 idrottsföreträdare för sex olika idrotter (ishockey, fotboll, simning, gymnastik, ridning och golf) i Stockholmsområdet. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället