NäringslivRapport

Utanförskap på entreprenad: diskurser om sociala företag i Sverige

Det övergripande forskningsproblemet i studien är att undersöka hur det sociala företagandet har kommit att förstås och konstrueras under 2000–talet i Sverige. Centrala frågeställningar utforskar på vilka antaganden sociala företag som form bygger sin legitimitet, vilka bilder av människor och sociala problem som formas och vilka de lösningar på samhällsproblem som förespråkas genom det sociala företagandet är.

Studien tar sin utgångspunkt i det växande intresset för det sociala företagandet i Sverige i dag. Sociala företag beskrivs ofta som en ny och innovativ lösning på växande välfärdsproblem och som ett effektivt sätt att bryta utanförskap. Genom att bedriva näringsverksamhet förväntas företagen både skapa nya arbetstillfällen och ge möjlighet till social utveckling för marginaliserade och exkluderade grupper i samhället. Trots den positivt laddade retorik som omger det sociala företagandet, framträder fenomenet många gånger som tämligen otydligt och mångfacetterat. Vilka olika slags organisationer som ryms i begreppet – liksom vilka former av arbete och utveckling som skapas i verksamheterna är ofta svårt att utläsa och förstå.
De viktigaste slutsatserna är att de sociala företagen å ena sidan reproducerar välfärdsstatens disciplinering och kontroll av marginaliserade människor, å andra sidan skapar sociala och kulturella identitetsprocesser som utmanar diskriminerande idéer och därigenom skapar möjligheter för dem att bidra till social förändring.

Studien bygger på en diskursanalys av offentliga skrifter och av intervjuer med anställda och deltagare i tre olika sociala företag.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället