NäringslivRapport

Meningen med föreningen: Vad är frivilligt med frivilligorganisationer?

Syftet med kapitlet är dels att lyfta fram frivilliga organisationer och den mångfald organisationer som ryms inom benämningen, dels att diskutera och analysera hur frivillighet kommer till uttryck men också begränsas i denna typ av organisationer.

De huvudsakliga slutsatserna i kapitlet är att frivilligorganisationer bygger på gemensamma intressen eller motiv hos en grupp människor som bildar en större eller mindre gemenskap. Vidare bygger dessa på tre frivillighetsprinciper; valet att bli medlem eller inte, att frivilligt delta i organisationens verksamhet samt en överensstämmelse mellan det individuella motivet för medlemskap och organisationens verksamhet eller mål. Kriterier som tillsammans gör frivilligorganisationen till en attraktiv organisationsform som gör att många aktörer, åtminstone på ett retoriskt plan, vill tillämpa eller främja den. Samtidigt visar författarna att det finns vissa svårigheter med att analytiskt klassificera vissa organisationer som frivilligorganisationer då organisationer i verkligheten kan förändras och i vissa fall byta form, från frivilligorganisation till något annat och bli till olika övergångs- och blandformer. Det innebär i praktiken att frivilliga organisationer kan blanda drag och kännetecken från andra samhällssfärer som stag eller marknad och utvecklas i riktning mot myndighets- eller företagsform. Samtidigt visar författarna att begreppet frivilligorganisation rymmer vissa motsägelser då organisering alltid förutsätter ett mått av tvång och förpliktelser.

Kapitlet bygger på författarnas tidigare forskning. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället