NäringslivRapport

Inte vilket entreprenörskap och företagande som helst: en fältstudie av 7 projekt med finansiering från Europeiska socialfonden

I studien har sju projekt som har finansiering från den Europeiska socialfonden och berör socialt företagande eller social ekonomi studerats. Det övergripande syftet med studie är att belysa och analysera ett mångfacetterat entreprenörskap med människor som av olika anledningar har det svårt att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

I rapportens slutsatser och rekommendationer anges att det behövs en systematisk uppföljning av enskilda individers upplevelser av denna typ av entreprenörskap eller företagande samt vilken effekt dessa insatser har för att stärka enskilda individers möjligheter till försörjning och förbättrade livsvillkor i stort. Vidare anges att det behövs ett stärkt utförarperspektiv genom översyn och förenklingar av regelverk samt minskning av administrativa bördor inom de områden som påverkar villkoren för aktörer inom den sociala ekonomin/civila samhället. Slutligen anges att en översyn av övergripande riktlinjer och policydokument för att där belysa frågor kring denna typ av entreprenörskap eller företagande behövs.

Rapportens resultat baseras på skriftligt material så som listor med projekt som beviljats medel, projektens ansökningshandlingar och annan relevant information. Vidare bygger resultatet på intervjuer med 14 personer verksamma inom projekten så som projektledare och andra personer i ledande roller inom projekten. Slutligen bygger den även på deltagande observationer vid aktiviteter med ett 100-tal deltagare. I samband med de deltagande observationerna har samtal förts med grupper och även enskilda deltagare.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället