NäringslivRapport

Idrottsföräldrars syn på den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten

Studiens övergripande forskningsfråga är att undersöka idrottsföräldrars syn på olika idrottsverksamheter, främst den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten, och deras tankar och funderingar runt valmöjligheter för barnens idrottsaktiviteter på fritid. Detta i ljuset av att den ideellt baserade föreningsidrotten har börjat tappa mark, och andra alternativa former av idrottsaktiviteter börjat växa fram och fått en alltmer framträdande roll. Alternativ som inte sällan har kommersiella, vinstdrivande motiv som främsta drivkraft (till exempel Sweden Sport Academy, Knatteskutt, olika gym och fitnesscenter). För att barn och ungdomar ska kunna delta i dessa aktiviteter krävs att föräldrarna är välvilligt inställda till denna nya typ av verksamhet och också anser att den ekonomiska insatsen motsvarar de förväntningar som föräldrarna själva och barnen har på verksamheten.

En av studiens centrala slutsatser är att föreningsidrottens ideal och principer fortfarande har en stark ställning där idrottsföräldrar talar sig varma för en föreningsverksamhet baserad på öppenhet, medlemsinflytande, frånvaro av vinstintresse och låga avgifter. Samtidigt upplever de ett starkt marknadstryck. Idrottsföräldrarna beskriver en utveckling där höjda kostnader uppstått i takt med att cup- och träningsavgifter höjts och olika idrottsläger och idrottsakademier blivit allt vanligare. Effekten blir en uppskruvad kommersialiseringsspiral där den traditionella föreningens ideella verksamhet i allt högre grad ersätts av marknadsmässiga lösningar och – som en konsekvens – även höjda kostnader.

Resultaten från undersökningen bygger dels på analyser av nio fokusgruppsintervjuer, dels på datamaterial som samlats in med hjälp av enkäter. De tillfrågade utgörs av föräldrar till barn som utövar eller utövat idrott i någon form av kommersiell regi.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället