NäringslivRapport

Hybrider i civilsamhället: när filantropiskan och ekonomiskan kom till byn

I kapitlet analyseras begreppet hybridisering av det civila samhället. Begreppet kan avse flera utvecklingar men de flesta ringar in en process där man bryter upp en under lång tid självklar indelning i teoretiska samhällssfärer där stat eller offentlig sektor och marknaden ses som tydligt åtskilda från det civila samhället. Hybridisering kan dels stå för uppkomsten av nya organisationstyper av blandkaraktär, dels för att traditionella civilsamhällesorganisationer anammar synsätt, metoder eller modeller från den offentliga eller privata sfären eller blir behandlade på ett utifrån sektorsindelningen atypiskt sätt.

I kapitlet diskuteras två viktiga poänger avseende hybridiseringsprocessen i civilsamhället. Dels en förändring mot större fokus på den frivillige och dennes arbete, snarare än föreningsmedlemmen i takt med att ett förnyat intresse för filantropi eller välgörenhet nu växer fram i betydelsen att frivilliga i allt högre grad betraktas som oavlönad arbetskraft och som givare som bidrar med gåvor. Parallellt med detta lånas allt mer tänkande och modeller som ursprungligen hör hemma inom vinstdrivande företag till den ideella sektorn. Därtill sker en allt mer omfattande språklig sammanflätning av dessa olika idémässiga komponenter. Ett resultat från denna utveckling diskuteras vara att sociala entreprenörer tar ansvar för att åstadkomma social förändring, tillsammans med ideella affärsmän som ska driva verksamheten effektivare.

En annan central poäng är att det civila samhället aldrig varit någon renodlad företeelse. Istället beskrivs hur de svenska folkrörelserna tidigare kombinerat rötterna och ramen från de sociala rörelserna med logiken och ramen från välfärdsstaten. Mot denna bakgrund menar Wijkström att det nu sker en re hybridisering av de nordiska civilsamhällen och dess organisationer. Med re hybridisering avses alltså en utveckling från 1900-talets folkrörelse (halvt rörelse, halvt stat) till 2000-talets sociala företag (halvt marknad, halvt välgörenhet (Wijkström 2011).

Kapitlet bygger på författarens tidigare forskning och publicerade texter. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället