NäringslivRapport

Arbete i egen regi: från arbetsmarknadsprojekt till social ekonomi

Boken tar sin utgångspunkt i diskussioner om den sociala ekonomin eller tredje sektorn, som ett möjligt nytt sysselsättningsområde och alternativa vägar till arbete och sysselsättning för långtidsarbetslösa eller individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det övergripande syftet med den bakomliggande studien är att undersöka de olika projektens väg mot självständig ekonomisk verksamhet inom ramen för det fält som kallas social ekonomi, för att kunna lyfta fram ett antal centrala interna och externa faktorer som påverkat denna utveckling.  

De projekt som ingår i studiens material har analyserats utifrån tre huvudsakliga kategorier vilka av studiens författare delats in efter verksamhetens syfte och mål. Denna kategorisering är affärsutvecklingsprojekt, lokala utvecklingsprojekt samt deltagarutvecklande projekt. I studiens slutsatser framkommer att projektens syfte och deltagarna initiala position på arbetsmarknaden till stor del påverkat de framgångsfaktorer respektive hinder som präglade projekten. Därmed har vägen från arbetsmarknadsåtgärd till social ekonomi sett olika ut beroende på målgrupp, syfte och tillgängliga externa stödformer.

Studiens resultat bygger på tolv kvalitativa fallstudier i tolv olika projekt som utvecklats från arbetsmarknadsåtgärd, till projektverksamhet och slutligen till affärsverksamhet. Empirin har samlats in främst med hjälp av intervjuer och observationer men även dokument producerade av de olika verksamheterna. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället