Medier – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och medierna. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Kortfattat om Referenser
Uppdaterat 2019-04-10

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Det civila samhället och medierna

Utgivningsår: 2014

Medier är av stor betydelse för det civila samhällets organisationer både när det gäller deras utåtriktade kommunikation och när det gäller deras inre informationsspridning och diskussioner.  Forskning inom detta område kan både handla om användandet av traditionella medier, till exempel i samband med opinionsbildning, och om hur organisationernas användande av nyare sociala medier ser ut. Vidare finns forskning om hur medborgarnas medieaktiviteter skulle kunna bidra till att främja deras politiska deltagande. En annan typ av forskning på detta område handlar om hur det civila samhället bevakas av och framställs i medierna. Slutligen förekommer också studier om journalistik som utövas med främst ideella drivkrafter.

Aktörer som tar fram kunskap

Nordicom. Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Det är en institution inom Nordiska Ministerrådet och är knutet till Göteborgs universitet. Nordicom syftar till att tillhandahålla en effektiv förmedling av kunskap baserad på det samlade vetandet som forskningen producerar. Institutet ger även själv ut böcker och en expertgranskad tidskrift. Nordicoms databas samlar både publicerad forskning, pågående och avslutade forskningsprojekt samt de forskare och institutioner som är verksamma inom fältet. Nordicom har också en databas över äldre medie- och kommunikationsforskning.

Stiftelsen Institutet för mediestudier (Sim(o)). Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat. Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare. Verksamheten syftar till att ge ett brett, oberoende och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.

Exempel på publikationer

Askanius, T. (2012). Radical online video: A YouTube, video activism and social movement media practices. Lund: Lunds universitet.

Asp, K. (2006). Journalistkårens partisympatier. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation. Göteborgs universitet.

Ekman, M. (2011). Den globala rättviserörelsen i svenska medier: Hegemoniska formationer i relationen mellan journalistik och kapitalism. Stockholm: Stockholms universitet.

Brandtzæg, P B. (2012). Social implications of the Internet and social networking sites: A user typology approach. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon.

Gustafsson, N. (2013). Leetocracy: Political participation, social network sites and inequality. Lund: Lunds universitet.

Häger, B. (2012). Problempartiet: mediernas villrådighet kring SD valet 2010. Stockholm: Stiftelsen Institutet för mediestudier (Simo).

Johansson, B. & Andersson Odén, T. (2013). Politiska annonser: partiernas valreklam i dagspressen genom 100 år. Göteborg: NORDICOM-Sverige.

Ohlsson, J. (2006). Partiernas press: en studie av politisk opinionsbildning, svenska ledarskribenter och den "egentliga" partipressen. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Olesen, T. (2009). The Muhammad cartoons conflict and transnational activism. Ethnicities, 9(3): 409-426

Olsson, T. (2004). Oundgängliga resurser: om medier, IKT och lärande bland partipolitiskt aktiva ungdomar. Lund: Media and Communication Studies, Lunds universitet.

Raun, T. (2012). Out Online: Trans Self-representation and Community Building on YouTube. Roskilde: Roskilde University.

Shaver, D. (2009). Is Not-For-Profit Journalism the Key to the Future of News?. Association for Education in Journalism and Mass Communication Annual Conference. (Konferenspapper).

Svensson, J. & Neumayer, C. (2016). Activism and radical politics in the digital age: Towards a typology. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies

Medier
Publicerad:
2014-11-18 17:31 av Gäst