KulturRapport

Var finns den statliga kulturpolitiken? Inte bara på Kulturdepartementet

Nordisk kulturpolitisk tidskrift, nr. 2009:2

Artikeln syftar dels till att översiktligt beskriva den svenska statliga politik som inriktar sig på kulturområdet som samhällssfär, och dels till att beskriva skillnaderna mellan de olika delarna av denna politik i fråga om organisation och rådande normer. Det konstateras att politik som bedrivs av kulturdepartementet och dess myndigheter inte utgör huvuddelen av statens politik gentemot kulturområdet.  Inte heller är den representativ för denna. Däremot har den andra utmärkande drag, som att den i första hand inriktar sig mot en tämligen begränsad del av kulturlivet, främst mot den professionella kultur som erkänns av konstens fält, samt professionella kulturarvsbevarande insatser som i första hand motiveras med utgångspunkt i normer från vetenskapens fält. Kulturdepartementets kulturpolitik utmärker sig också genom att den förutsätts respektera autonomin i detta kulturliv, en respekt som ofta beskrivs som ”armslängdsprincipen”. Därmed skiljer den sig från bl.a. större delen av det statliga stödet till amatörkulturen, som istället tenderar att erkänna ideella organisationers oberoende och fördela stöd till dem med ledning av kvantitativa mått som t.ex. antal studietimmar eller antal ungdomsmedlemmar. I artikeln dras slutsatsen att den kulturpolitiska forskningen i högre grad borde fokusera på skillnader i normer och organisatoriska logiker mellan politikområden och politiska nivåer.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället