KulturRapport

Kultur 3.0: Konst, delaktighet, utveckling

Den italienske kulturekonomen Pier Luigi Sacco beskriver här kulurpolitikens historiska utveckling i tre stadier med olika syften och fokus. Kultur 1.0 syftade till att skapa legitimitet för furstar och mecenater genom att finansiera konst. Kultur 2.0, den som stöddes i vad som nu uppfattas som klassisk kulturpolitik, fokuserade på att stöda professionellt producerad kultur och därmed tillgängliggöra den för den stora massan av åskådare, läsare och lyssnare. Nu är vi enligt Sacco på väg in i ett samhälle dominerat av kultur 3.0 och behöver en kulturpolitik anpassad för detta. Kultur 3.0 kännetecknas av aktivt deltagande istället för som av kultur 2.0 av mottagande. Den representerar ett kreativitetsfrämjande perspektiv på kulturpolitik och kulturliv som inte bara betonar kulturutbudet utan istället också lägger tonvikten på aktivt kulturutövande. Kulturaktiviteter stärker enligt Sacco förmågan till kreativitet och lärande också på andra områden. De kan också bidra till att stärka den sociala sammanhållningen både lokalt och nationellt, och till att stärka nationens eller regionens position på den internationella arenan. 

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället