KulturRapport

En mosaik av mening: Om studieförbund och civilsamhälle

I antologin redovisas resultaten av ett treårigt forskningsprojekt samordnat från Ersta Sköndal Högskola. Fem författare, som alla deltog i projektet, analyserar studieförbunden som organisationer, som aktörer och som arena i spänningsfältet mellan civilsamhälle, stat och marknad. Begreppet civilsamhälle är tämligen nytt som analytiskt begrepp i folkbildningsforskningen. Det är därför  ett viktigt bidrag när Johan von Essen inleder med en idéhistoriskt grundad diskussion kring begreppet. Därefter följer en analys av studieförbundens verksamhet på förbundsnivå, på lokal nivå och på individnivå. I synnerhet de kapitel som är skrivna av teologen Johan von Essen och statsvetaren Pelle Åberg ger en bild av studieförbunden som alltmer professionaliserade organisationskluster som på olika sätt rör sig bort från sin historiska förankring i de folkrörelser och organisationsgrupper där de en gång har vuxit fram. Det som framträder är en bild av studieförbunden som aktörer på en utbildningsmarknad och under offentlig reglering, snarare än som verksamheter som på ett entydigt sätt är delar av det civila samhället. I bokens senare kapitel skiftar fokus till verksamheten. Varför söker sig människor till studiecirklar och vad betyder dessa för dem? Samtidigt framträder återigen bilden av ett Folkbildningssverige på väg bort från folkrörelsernas fokus på social förändring med politiska medel. Istället rör de sig mot ett större fokus på meningsfull fritid och personlig utveckling för deltagarna. Fokuserar man på civilsamhället som offentlighet snarare än som organisatorisk sfär så tycks det som att folkbildningen idag spelar en betydande roll som social sfär för en meningsfull fritid, inte minst då det gäller kulturella aktiviteter.

 

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället