KulturRapport

Cultural policy, work and identity: The creation, renewal and negotiation of professional subjectivities

Cultural policy, work and identity är en internationellt sammansatt forskarantologi som presenterar ny forskning som på olika sätt diskuterar professionsidentitet i kultursektorn. Bland annat innehåller den ett par kapitel som på olika sätt relaterar till civilsamhället i kulturlivet. Susan Ashley skriver om volontärarbete i kanadensiska museer och menar att volontärerna åtminstone delvis inkluderas i de professionella museianställdas kunskapsgemenskap. Museernas volontärarbete öppnar upp denna gemenskap mot delar av omvärlden och ger därmed volontärerna möjlighet till lärande genom deltagande. I det svenska bidraget till antologin diskuterar Tobias Harding begreppet civilsamhälles intåg i svensk kulturpolitik och de förändringar som detta har lett till i relationerna mellan ideella organisationer och stat. Begreppet gör sitt intåg samtidigt som ekonomiskt tänkande får större inflytande i kulturpolitiken och samtidigt som kulturpolitiken har fått en uttalad decentraliseringsambition. Det kan uppfattas som ett försök att bredda synen på det ideellas roll i kulturlivet utanför en etablerad krets av nationella organisationer som tidigare har behandlats var och en för sig. Samtidigt kan man också se tendenser till att kulturlivets ideella organisationer idag börjar identifiera sig med varandra och samarbeta alltmer. Det som tidigare både av andra och dem själva uppfattats som en tämligen heterogen grupp organisationer, som hade lite eller inget gemensamt, börjar nu alltmer uppfattas som ett mer sammanhängande kulturlivets civilsamhälle, både av staten och av organisationerna själva.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället