KulturRapport

Bildning och demokrati: Nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet

I denna antologi diskuteras relationen mellan (folk)bildning och demokrati, med utgångspunkt i ett nyligen avslutat forskningsprojekt. I ett historiskt orienterat kapitel beskriver och analyserar kultursociologen Erling Bjurström hur begreppsparet demokrati och bildning har relaterat till varandra sedan antiken, men framförallt under de senaste dryga 200 åren. Redan under 1800-talet vävdes idéer om bildning och demokrati samman i Sverige och strävan efter att göra bildningen till hela folkets egendom ledde fram till en folkbildningstanke som var tätt förbunden med strävan efter politisk demokrati. Under 1900-talet blev folkbildningsarbetet en integrerad del av kultur-, utbildnings- och ungdomspolitiken. I det därpå följande kapitlet diskuterar kultur- och samhällsforskaren Tobias Harding - med utgångspunkt i fallstudier av spelhobbyorganisationen Sverok och det muslimska studieförbundet Ibn Rushd - nya gruppers och organisationers möte med dessa politiska stödsystem och de organisationsformer som systemen bidrar till att överföra till nya organisationer. Demokrati är någonting som man lär sig genom att utöva den, och denna process påverkas därför av organisationsformen. Också pedagogen Carin Falkner diskuterar spelhobby och muslimsk bildningsverksamhet i en analys av hur unga aktiva i två sådana verksamheter gör dem till en del av sin identitet, och därmed av sin bildningsresa. Pedagogen Henrik Nordvall analyserar relationen mellan bildning och demokrati ur ett mer institutionellt perspektiv och visar på hur Socialdemokraterna och Vänstern har kommit att förlita sig allt mindre på sitt studieförbund ABF i sitt interna bildningsarbete, något som kan ställas i kontrast till den betydelse som studieförbunden historiskt har haft i svenska politiska karriärer. Antologin avslutas och binds samman av ett kapitel där pedagogen Bernt Gustavsson diskuterar bildning ur globalt perspektiv.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället