KulturRapport

Ansvaret för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872−1919

I denna avhandling beskriver kulturforskaren Magdalena Hillström kulturarvssektorns historiska utveckling under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, med särskild betoning på framväxten av Nordiska Museet. 1800-talet har tidigare beskrivits som en period av stark statlig mobilisering på det musei- och historiepolitiska fältet. Avhandlingen visar att dock att det vid denna tid var osäkert vilken roll staten skulle spela och att utvecklingen ägde rum i ett spänningsfällt mellan stat, civilsamhälle och en framväxande professionalitet vid museerna. Det var osäkert vilket slags offentlighet som museerna tillhörde, vilka syften museer fyllde och hur de skulle utformas. Det var omtvistat vem som ägde fornminnena. Två rörelser kan urskiljas. Den ena rörelsen ville åstadkomma ett långtgående statligt ansvar för historiebevarandet. Den andra rörelsen var framväxten av ett civilsamhälleligt associationsväsende på historiebevarandets område. Avhandlingen belyser det spelrum som de övergripande osäkerheterna om historiebevarandets mål och organisering lämnade åt Nordiska museets grundare Artur Hazelius och hur Nordiska museets utveckling efter hand kom att ge återverkningar på hela det historie- och museipolitiska området.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället