Kommunikation – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och kommunikation. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Kortfattat om
Uppdaterat 2019-04-10

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Det civila samhället och kommunikation

Utgivningsår: 2014

Kommunikation innefattar här all transportförsörjning i landet som till exempel järnvägar, vägar, sjö- och luftfart men även den infrastruktur som möjliggör kommunikation genom informationsteknologi och postala tjänster. Mediefrågor, till exempel hur sociala medier används inom det civila samhället, behandlas inte i detta avsnitt utan tas upp under rubriken Medier på annan plats i Civsam.se.

Forskning om det civila samhället i relation till frågor kring kommunikation har olika inriktningar. Ett forskningsområde rör medborgarsammanslutningars eget ansvarstagande för att upprätthålla en fungerande kommunikation lokalt, exempelvis i form av väg- eller bredbandsföreningar. En annan inriktning handlar om det civila samhällets påverkansarbete i kommunikationsfrågor exempelvis motororganisationernas arbete för satsningar på vägtrafik eller landsbygdsrörelsens arbete för tillgång till bredband i hela landet. Kommunikationsfrågorna har också en stark koppling till miljörörelsen som återspeglar sig i forskningen. Detta då många miljöorganisationer engagerar sig i frågor som rör kommunikation, till exempel vid planering av nya vägar.

Aktörer som tar fram kunskap

Länsstyrelserna. Det finns 21 länsstyrelser i Sverige som samverkar. Länsstyrelserna arbetar bland annat med frågor som rör transporter, infrastruktur och informationsteknologi.

Föreningen för Samhällsplanering (FFS). Föreningen riktar sig till intresserade av planeringssektorn. FFS arbetar både nationellt och regionalt genom att driva frågor om professionell utveckling och arrangera mötesplatser, studieresor och andra föreningsaktiviteter. FFS en ger ut tidskriften PLAN där forskare och praktiker beskriver, analyserar och debatterar bland annat kring kommunal och regional planering, regionalpolitik, byggande och bostadspolitik, infrastruktur, miljöpolitik och internationella utvecklingstendenser samt belyser sociala konsekvenser i planeringen

Hela Sverige ska leva. Föreningen är en Riksorganisation med lokala medlemsorganisationer. Hela Sverige ska leva syftar till att stödja och verka rådgivande för de lokala medlemsorganisationerna. De ca fyrtio medlemmarna utgörs till största del av organisationer verksamma på landsbygden. Hela Sverige ska leva är aktiva i frågor som rör bredband och telefoni. Organisationen förvaltar även databasen Bygdebanken som innehåller uppgifter från mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper och deras aktiviteter.

Exempel på publikationer

Aelst, P V. & Walgrave, S. (2004). New media, new movements?: The role of the internet in shaping the 'anti-globalization' movement. I van de Donk, W. (Red.). Cyberprotest: new media, citizens and social movements. London: Routledge.

Andersson, M. & Jansson, A. (2012). Landsbygdens globalisering: Medier, identitet och social förändring i nätverkssamhällets marginaler. Göteborg: Daidalos.

Blomkvist, P. (1998). Ny teknik som politisk strategi. Svenska vägföreningen och det gryende bilsamhället 1914-1924 I Blomkvist, P. & Kaijser, A. (red.). Den konstruerade världen: tekniska system i historiskt perspektiv. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion.

Blomkvist, P. (2001). Den goda vägens vänner: väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 1914-1959. Eslöv: Symposion.

Boström, M. (2001). Miljörörelsens mångfald. Stockholm: Stockholms universitet.

Fornstedt, A. (1998). Tar lobbyisterna över?: En studie om lobbying riktad mot trafikutskottet i Sveriges riksdag. Uppsala: Uppsala universitet.

Melin, C. (2000). Makten över trafikpolitiken: korporatism, lobbying och opinionsbildning inför 1998 års transportpolitiska beslut: En bok från PISA-projektet. Uppsala: Uppsala universitet.

Pilemalm, S. (2002). Information technology for non-profit organisations: Extended participatory design of an information system for trade union shop stewards. Linköping: Linköpings universitet.

Pettersson, O. (1999). 1900-talets vägföreningar: Självförvaltning eller byråkrati?. Kooperativ årsbok. Stockholm: Föreningen Kooperativa studier.

Post- och telestyrelsen. (2010). Utbyggnad av bredband på landsbygd. Exempel på samverkan, erfarenheter och förslag till åtgärder. PTS-ER-2010:10. Stockholm. Post- och telestyrelsen.

SOU 2014:21. Bredband för Sverige in i framtiden: Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin. Stockholm: Fritzes.

Kommunikation
Publicerad:
2014-11-19 15:47 av Gäst