Jordbruk, skogsbruk och djurhållning – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och jordbruk, skogsbruk och djurhållning. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Kortfattat om
Uppdaterat 2019-04-10

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Det civila samhället och jordbruk, skogsbruk och djurhållning

Utgivningsår: 2014

Mycket av den forskning som berör jordbruk, skogsbruk och djurhållning i relation till det civila samhället kretsar kring jordbrukarnas kooperativa organisering, både ur ett historiskt perspektiv och utifrån dess nutida påverkan på det politiska landskapet i Sverige. Forskare har också intresserat sig för Bondeförbundets utveckling mot dagens centerparti. Studier har vidare gjorts om miljöcertificeringsorganisationer som på olika sätt försöker förbättra lant- och skogsbruksprodukters miljömässiga hållbarhet. Ytterligare ett tema inom detta område är djurrättsrörelsens betydelse som intresseorganisation och identitetsskapare.

Aktörer som tar fram kunskap

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Organisation arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser. Akademien belyser allsidigt samspelet mellan natur och människa och betonar vikten av denna samverkan för samhällets utveckling. Akademien är en aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet. Akademin ger ut en del publikationer som till viss del har anknytning till det civila samhället.

Stiftelsen Lantbruksforskning. Denna stiftelse bärs av Sveriges bönder i syfte att finansiera svensk lantbruksforskning. Forskning bedrivs inom fokusområdena energi och biomassa, företagande, livsmedel samt miljö och klimat. Stiftelsen tillhandahåller en projektbank som innehåller alla projekt som har fått finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Lantbrukets Utveckling eller Stiftelsen Hästforskning. Här finns fakta om varje projekt och en sammanfattning av projektets syfte. 

Exempel på publikationer

Abnersson V. (2004). Djurrättsveganism: social rörelse, identitet, livsstil. Umeå: Institutionen för kultur och medier.

Aronsson, P. & Sandén, A. (red.). (2007). Idéer om hembygden: utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en glokaliserad värld. Norrköping: Linköpings universitet.

Boström, M. (2002). Skogen märks: Hur svensk skogscertifiering kom till och dess konsekvenser. Stockholm: SCORE (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor).

Brandesten, O. (2005). Lantbrukarnas organisationer: Agrart och kooperativt 1830-1930. Stockholm: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Brülde, B & Sandberg, J. (2012). Hur bör vi handla?: Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt. Stockholm: Thales.

Bush, T. (2010). Biodiversity and sectoral responsibility in the development of Swedish forestry policy, 1988-1993. Scandinavian journal of history, 35(4): 471-498.

Claesson, U. (2003). Grundtvig, bonderörelse och folkkyrka: En historisk jämförelse mellan Danmark och Sverige. I Sanders, H. & Vind, O. (red.). Grundtvig - nyckeln till det danska? Göteborg: Makadam förlag.

Eriksson, F. (2012). Swedish agrarian press: Co-operatives and the social question 1880-1917. I Hilson, M., Markkola, P. & Östman, A-C. (red.). Co-operatives and the social question: The co-operative movement in northern and eastern Europe 1880-1950. Cardiff: Welsh Academic Press.

Fregidou-Malama, M. (1996). Lantbrukskooperationen och staten: Samspelet rörande föreningslagen I Aléx, P. (red.). Värden & omvärlden. Kooperativ Årsbok. Stockholm: Kooperativa studier.

Hakelius, K. (1996). Cooperative values: farmers' cooperatives in the minds of the farmers. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Hebert, N. & Jacobsson, K. (1999). Olydiga medborgare?: Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister. SOU 1999:101. Stockholm: Fakta info direkt.

Jacobsson, K. & Lindblom, J. (2012). Moral Reflexivity and Dramaturgical Action in Social Movement Activism: The Case of the Plowshares and Animal Rights Sweden. Social Movement Studies 11(1): 41-60.

Karantininis, K. & Nilsson, J. (2007). Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of Cooperatives in the Agri-Food Industry. Dordrecht: Springer.

Lindahl, A. (1996). Kan lantbrukskooperativa företag arbeta effektivt?: En studie av möjligheterna till flerdelade prissättningssystem i lagstiftningen. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Mohlin, Y. (1989). Bondepartiet och det moderna samhället 1914-1936: En studie av svensk agrarianism. Umeå: Umeå universitet.

Rydén, R. (1999). Lantbrukskooperationens genombrott och den svenska modellen. I Kooperativ årsbok 1999. Stockholm: Föreningen Kooperativa studier.

Rydén, R. (Red.). (2004). Jordbrukarnas kooperativa föreningar och intresseorganisationer i ett historiskt perspektiv. Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.

Rydén, R. (2005). Marknaden, miljön och politiken: småbrukarnas och ekoböndernas förutsättningar och strategier 1967-2003. Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Jordbruk, skogsbruk och djurhållning
Publicerad:
2014-11-19 14:49 av Gäst