JämställdhetRapport

Tanter och representanter. Dilemman i frivilliga organisationer

Avhandlingen undersöker dilemman som ideella organisationer möter när de balanserar mellan en demokratisk organisationsform och oligarki. Hur organisationer förhåller sig till dilemman runt demokratisk organisation undersöks genom gruppintervjuer med styrelseledamöter i sex lokala ideella organisationer.

Frågan om demokrati i ideella organisationer anses viktig, eftersom de ofta presenteras som demokratiskolor. De aktiva ska lära sig demokratiska färdigheter och tillsammans få en starkare röst i samhället. Samtidigt finns det forskare som hävdar att organisationer har en tendens att utvecklas i oligarkisk riktning, så att ett fåtal personer styr över passiva medlemmar.

Resultaten visar att hierarkier ofta byggs in i organisationer från början, redan när organisationsformen bestäms. Kön är en viktig faktor i formandet av hierarkierna och påverkar vem som inkluderas och utesluts från makt och inflytande i organisationen. Framförallt medelålders män med tidigare erfarenheter av styrelseuppdrag privilegieras och bjuds in till förtroendeuppdrag. Kvinnor och yngre män är däremot underrepresenterade i styrelserna i de organisationer som undersöks.

Män i organisationerna uttrycker att de vill ha fler kvinnor i styrelsen och anser att problemet ligger hos kvinnorna då de inte tar på sig uppdrag. Den förståelsen problematiseras i studien genom att undersöka organisationerna för att se om de utesluter eller underordnar vissa grupper. En möteskultur framträder där den minoritet kvinnor som är med i styrelserna ofta blir tystade, avbrutna och utestängda av män. Därmed återskapas en ojämlik könsmaktordning i organisationerna, menar författaren.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället