JämställdhetRapport

State and civil society in Northern Europe: The Swedish model reconsidered

(De två första styckena i denna sammanfattning är en översättning av antologins engelska baksidestext.)

I det nuvarande nyliberala politiska och ekonomiska klimatet sägs det ofta att en stor och stark stat står i motsats till ett självständigt och levande civilsamhälle. Men i Sverige samexisterar en välkänt välutvecklad offentlig sektor och ett ovanligt vitalt civilsamhälle, vilket utgör en intressant och viktig teoretisk utmaning till denna ståndpunkt med omfattande implikationer för politiken och policyutvecklingen.

Studier visar att Sverige i internationella jämförelser utmärker sig när det gäller styrkan och vitaliteten hos civilsamhället samt socialt kapital, vilket mäts i tillit, brist på korruption, medlemskap i ideella organisationer. Den ”svenska modellen” erbjuder därför viktiga insikter i relationen mellan stat och civilsamhälle.

Antologins kapitel är skrivna av forskare från olika vetenskapliga områden som sociologi, statsvetenskap och socialt arbete. Kapitlen behandlar bland annat begreppet civilsamhälles intåg i svensk forskning och samhällsdebatt (Lars Trädgårdh), ideellt engagemang i svenska välfärdsstaten (Eva Jeppsson Grassman och Lars Svedberg) och föreningsliv, ungdomar och socialt och politiskt kapital (Erik Amnå).

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället