JämställdhetRapport

SOU 2007:66. Rörelser i tiden: Slutbetänkande av Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden

Utredningen går igenom hur det civila samhället har växt fram i Sverige och hur det ser ut idag. Begreppet "folkrörelse" diskuteras och utredningen inkluderar såväl de traditionella folkrörelserna, som ofta har arbetat i samförstånd med staten, som nyare rörelser vilka har växt fram sen 1960-talet.

Även om utredaren ser skillnader mellan organisationer, som att de äldre organisationerna ofta har mer en mer formell organisationsform, hävdar de att likheterna mellan nya och gamla organisationer överväger skillnaderna. Samtidigt pågår förändringsprocesser i civilsamhället. Många organisationer tappar medlemmar och även om andelen som engagerar sig ideellt är fortsatt hög kopplar allt färre sitt ideella arbete till medlemsskap i en organisation. Vad betyder det för folkrörelsepolitiken? Behöver den ändras för att tillgodose förändringar i civilsamhället? Utredningen går igenom den politik som förts och föreslår förändringar.

Sveriges civilsamhälle sägs stå ut i internationella jämförelser med en större bredd och mer aktivitet inom röstbärande och självförverkligande sektorer jämfört med många andra länder där social omsorg ofta dominerar. Samtidigt finner utredningen att det saknas mer samlad och kontinuerlig statistik om civilsamhället i Sverige. Det efterlyses även ny forskning som kan ge en mer nyanserad bild av civilsamhället genom jämställdhets-, migrations- och integrationsperspektiv. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället