JämställdhetRapport

SOU 2004:59. Kvinnors organisering. Betänkande av Utredningen statligt stöd för kvinnors organisering

Statliga bidrag till kvinnoorganisationer utvärderas och analyseras på uppdrag av regeringen. Utredningen diskuterar kvinnors organisering som en demokratisk kraft genom en redogörelse av kvinnorörelsens historia och en kartläggning av de organisationer som var aktiva i Sverige 2004. Utredningen kartlägger även statliga bidrag till olika typer av organisationer och hur bidragen fördelas mellan mans- och kvinnodominerade organisationer.

Civilsamhället påverkas av förändringar i samhället i stort som ökat inflytande från EU, den växande roll näringslivet spelar i civilsamhället och migration. I relation till förändringarna ser utredningen nya former av kvinnors organisering växa fram, till exempel i form av fler paraplyorganisationer och löst organiserade nätverk. Utredningen diskuterar ifall formerna för statligt stöd behöver anpassas för att tillgodose nya former för kvinnors organisering.

Hur mycket stöd får organisationer där kvinnor är i majoritet, jämfört med organisationer där män dominerar eller med jämn könsfördelning? Utredningen kommer fram till att det ofta saknas könsuppdelad statistik över vem som får statligt stöd. Den statistik som finns visar att kvinnoorganisationer får ett lågt stöd, både sett till bidragets storlek per medlem och per organisation. Men ojämlikheterna finns inte bara i statens bidrag till civilsamhällets organisationer, utan även inom organisationerna. Jämställdhet ses ofta som en icke-fråga i civilsamhället, och många antar att sektorn redan är jämställd. De få studier som finns visar tvärtom att skillnader i makt, inflytande och normer från samhället i stort också genomsyrar civilsamhället.

Utredningen föreslår att det ställs krav på i statsbidragens förordningar och regleringsbrev. Utredningen föreslår även ett nytt statsbidrag för kvinnors organisering. Det föreslås att bidraget ska anpassas efter nya former av kvinnors organisering som har växt fram, till exempel genom att fästa mindre vikt vid organisationsformer.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället