JämställdhetRapport

Rösträttsrörelsen kvinnor - i konflikt och i samförstånd

 Kvinnovetenskaplig tidskrift, 21(4): 29-50.  

Med utgångspunkt från sociologen Alberto Meluccis teori om sociala rörelser undersöker Josefin Rönnbäck Landsföreningen För Kvinnans Politiska Rösträtt (LKPR) både som kollektiv aktör med en kollektiv konstruerad identitet och som arena för intern konflikt. Författaren hävdar att LKPR bidragit till en förskjutning och utvidgning av gränserna för politiken genom att kräva alla kvinnors rösträtt. LKPR var den största kvinnoorganisationen vid sekelskiftet och bestod av kvinnor från olika klassbakgrund och olika partipolitiska tillhörighet. Den lyckades mobilisera kvinnor i kampen för medborgerliga rättigheter genom att mycket aktivt och medvetet skapa ett kollektivt klasslöst men likväl könad identitet. De interna kompromisser resulterade i ett officiellt förespråkande av partipolitisk obundenhet och enligt stadgarna skulle föreningen förbli neutralt i förhållande till det framväxande partisystemet. Men i praktiken hade organisationen nära relationer till liberalerna. I vissa avseenden finns det anledning att tala om LKPR som klassrörelse, även om organisationen kan ses som en strategisk koalition som dolde klassproblematiken. Av taktiska skäl, för att hålla samman en bred rörelse och för att överhuvudtaget få delta i den offentliga debatten, anammade LKPR en komplementär syn på könen. Artikeln belyser de interna konflikterna inom organisationen snarare än konflikten med det omgivande samhället.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället