JämställdhetRapport

Reframing civil society from gender perspectives: A model of a multi-layered seamless world

Journal of Civil Society 8(2): 101-121

(Denna sammanfattning är delvis en översättning av artikelns engelska abstract.)

Mikiko Eto omformulerar förståelsen av civilsamhället genom att anlägga ett genusperspektiv. Fokus ligger på att utmana de teorier och begrepp som används för att förstå civilsamhället.

Eto går igenom några centrala teorier om civilsamhället och de feministiska kritiker som har framförts mot dem. En central kritik som framförs är att kvinnors insatser i civilsamhället har ignorerats av civilsamhällesforskare, trots att kvinnor länge varit aktiva i sociala rörelser och ideellt arbete. Feministiska forskare har, i sin tur, sällan analyserat kvinnors ideella arbete ur ett civilsamhällesperspektiv. Bristen på utbyte mellan forskningsfälten bidrar till en onyanserad förståelse av civilsamhället. Ett sådant exempel är att civilsamhället ofta okritiskt antas främja demokrati och medborgares egenmakt. Eto menar att ett feministiskt perspektiv främjar en mer nyanserad bild av sektorn.

Eto föreslår även ett alternativt sätt att analysera och förstå civilsamhället. Det tar avstamp i feministiskt ifrågasättande av civilsamhällesforskningens förenklade indelningar av samhället i olika sfärer, som den privata, den offentliga och civilsamhället. Istället inspireras författaren av Iris Marion Youngs forskning och föreslår att vi studerar olika typer av aktiviteter i civilsamhället: privata, medborgerliga/ideella och politiska. Genom att se hur dessa aktiviteter sträcker sig över olika delar av samhället framstår gränsdragningarna mellan de så kallade sfärerna som mindre absoluta. Genom aktiviteterna länkas civilsamhället, familjen och offentliga politiska institutioner samman, vilket innebär att gränserna mellan dem ibland suddas ut. Enligt Eto innebär modellen att vi får en djupare och mer nyanserad förståelse av civilsamhället och att vi får syn på dess länkar till såväl vardagsliv som stat. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället