JämställdhetRapport

Patriarkala enklaver eller ingenmansland? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige

(Sammanfattningen utgår från rapportens sammanfattning.)

Rapporten presenterar en analys av situationen för flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund som kontrolleras genom våld och hot om våld av sina familjer och släktingar. Rapporten visar att flickornas specifika problembild består i att de befinner sig i ett institutionellt ingenmansland där föräldrarnas kontroll genom våldsutövande neutraliseras av samhällets kulturiserande förklaringar och överlag passiva inställning inför övergrepp på kvinnor och barn. Utgångspunkter för rapporten är att kvinnors erfarenheter av våld, hot och tvång måste analyseras i ljuset av generella strukturer av könsförtryck och maktutövning i ett etniskt segregerat samhälle.

Underlag för rapporten är personliga berättelser, intervjuer med kvinnojourer och andra personer som kommer i kontakt med misshandlade och hotade flickor och unga kvinnor. Ett kompletterande underlag till rapporten utgörs av svaren från en enkätundersökning som Integrationsverket genomförde i samarbete med Rikspolisstyrelsen under hösten 2002. Övrigt underlag består av forskarrapporter och officiella dokument som redovisar och analyserar situationen för flickor och unga kvinnor som utsätts för våld, hot och tvång.

Rapporten lyfter fram kvinnojourernas insatser, i synnerhet jourer som drivs av kvinnor med invandrarbakgrund, när det gäller det praktiska arbetet och kunskapsutvecklingen i relation till kvinnovåldet. Jourernas arbete kan ses som en kollektiv strategi riktad till att kompensera de institutionella brister som finns när det gäller att se och bemöta speciella behov bland kvinnor med invandrarbakgrund. Möjligheten att bearbeta på sitt eget språk och avsaknaden av ett socialt nätverk är konkreta behov som har kommit att tillgodoses genom frivilliga organisationers arbete. Dessa brister finns även när det gäller att uppmärksamma specifika problem som kan drabba kvinnor med rötter i andra länder. Juridisk sårbarhet för nyinflyttade, kyskhetskraven, tvångsäktenskap samt omgivningens fördomar och (van)föreställningar om kulturell särart är alla uttryck för dessa specifika former av utsatthet.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället