JämställdhetRapport

Män och maskulinitet i rörelse – Kris, utveckling och förändring

Rapporten är en utvärdering av 44 projekt som Allmänna arvsfonden gett bidrag till 1995-2011. Projekten har haft pojkar och unga män som målgrupp. Rapporten undersöker vilka avtryck projekten lämnat; vilka möjligheter och hinder projekten mött och hur målgrupperna har upplevt projekten och vilka delar av målgruppen som har nåtts. Rapporten undersöker också vilken bild av vad det innebär att vara pojke/ man som projekten bygger på och vilken bild projekten ger. Metoden är intervjuer, textanalys och till viss del observationer och enkäter.

De flesta projekt som undersöks har slutförts. Större organisationer hade en större chans att genomföra projektet än de mindre organisationerna. Tillfälliga projektanställningar verkar försvåra för att kunskap och erfarenhet lever vidare efter projektet. Rapporten drar slutsatsen att det är svårt att skilja mellan mål och resultat i projekten och det saknas självreflektion över resultaten i många projekt. De flesta projekt verkar ha nått målgruppen. En faktor som försvårar att nå målgruppen är om den utmålas som ett problem i projektet.

I rapporten delas projektens verksamhet in i kompensatoriska projekt och normkritiska projekt. Kompensatoriska projekt strävar mot att kompensera för vad som ses som en utsatt position för pojkar och unga män i samhället. Det innebär till exempel att stärka självbilden. Författarna identifierar en risk att sådana projekt förstärker ojämlika maktpositioner genom att till exempel utgå från en norm där maskulinitet och att vara man sammankopplas med heterosexualitet.

Normkritiska projekt är i kontrast till de kompensatoriska inriktade på att problematisera maskulinitet och vad det innebär att vara pojke eller ung man. De är mer grundade i teoretiska perspektiv och en samhällsanalys än de kompensatoriska projekten. De är ofta interaktiva och strävar mot att deltagarna kritiskt reflekterar över normer kring maskulinitet. Här ingår även kultur- och identitetskritiska projekt med minoritetsgrupper som målgrupp.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället