JämställdhetRapport

Kvinnor som nav i föreningsarbetet. Socialt aktörskap i det multietniska Stockholm

I Kvinnor som nav i föreningsarbetet undersöks innebörden av begrepp som social exkludering och socialt aktörskap i relation till genus och enticitet. Studien placeras i ett sammanhang där det civila samhället har blivit allt mer uppmärksammat. Det har framställts både som ett symptom på problem i samhället och som en plats där människor kan organisera sig tillsammans för att lösa problemen, menar Aleksandra Ålund.

Diskussionen kring socialt aktörskap knyts an till två fallstudier av ideella föreningar aktiva i Stockholm. Båda föreningarna arbetar med integration, jämställdhet och kvinnor, bland annat genom språkutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. De är beroende av ett omfattande frivilligengagemang. Organisationerna har haft svårt att få erkännande av myndigheter för det omfattande arbete de bedriver för integration av framförallt kvinnor. Det innebär bland annat att de har mycket begränsad tillgång till offentliga bidrag.

Ålund tolkar det som att relationer av över- och underordning ramar in föreningarnas arbete. Genom dessa maktrelationer formas ramarna för vilka som inkluderas och exkluderas i organisationer och i samhället i stort. Men maktrelationerna formar även villkoren för socialt aktörsskap och de kollektiva handlingar som mobiliserar motstånd mot strukturell diskriminering. Föreningarna i studien ses som exempel på socialt aktörsskap som utmanar social exkludering av kvinnor från etniska minoriteter från utbildning och arbetsmarknad. Fördomar om invandrade kvinnor som passiva offer, vanliga i den offentliga debatten i Sverige, utmanas när deras sociala aktörskap och motstånd studeras, menar Ålund. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället