JämställdhetRapport

Kvinnor på toppen – om kvinnor, idrott och ledarskap

(Sammanfattningen baseras på rapportens sammanfattning.)

Rapporten redovisar och diskuterar resultaten av en studie som haft som mål att dokumentera och analysera orsaker till kvinnors underrepresentation på ledande poster inom idrotten samt att genomföra komparativa analyser med motsvarande europeiska undersökningar – speciellt i Danmark och Tyskland. Studien har genomförts som tre delundersökningar:

1. Kartläggning av och överblick över den aktuella situationen

2. Enkätstudie av kvinnliga och manliga idrottsledare

3. Komparativa analyser och slutsatser

Delstudie 1.

I den första deskriptiva delen av projektet finns en kartläggning av den aktuella situationen. Data har insamlats på basis av existerande statistik och material, som ger information om fördelning av män och kvinnor på ledarposter. Kartläggningen har gjorts på central nivå inom samtliga 67 specialförbund, 21 distriktsförbund och i det centrala Riksidrottsförbundet. Data från befolkningsstudier av ideella insatser samt annan relevant svensk och internationell forskning om kvinnor som ledare inom civilsamhällets frivilligorganisationer dras in som belysande material i analysen.

Delstudie 2.

Andra delen är en enkätstudie av kvinnliga och manliga ledare med fokus på egna erfarenheter och drivkrafter. Frågorna har koncentrerats på ledarnas egen uppfattning om ledarskap med fokus på orsaker och förklaringar till kvinnors och mäns olika representation i idrottens beslutsfattande organ. Enkäten skickades till alla kvinnor på ledarposter i RF samt specialförbunden. Dessutom skickades formulären till var tredje manlig ledare inom samma förbund.

Delstudie 3.

Tredje delen har planerats som komparativa projekt. Det finns jämförbara studier om kvinnor på toppen inom idrotten som har genomförts i Danmark och i Norge. Dessutom finns jämförbara resultat från Tyskland. Frågor om könsskillnader har uppmärksammats i dessa studier men det har inte varit den framträdande frågeställningen. Någon grundläggande ansats där frågor om genusordningen är utgångspunkten har hittills inte genomförts med data från dessa undersökningar.

Överhuvudtaget är detta perspektiv på föreningsliv och frivilliginsatser dåligt uppmärksammat inom svensk och övrig nordisk forskning. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället