JämställdhetRapport

Kultur och fritid - för vem? En rapport från programberedningen Kommunerna och jämställdheten om jämställdhet inom kultur- och fritidsverksamheten

Kultur och fridi – för vem? utgör en delrapport i serien Kommunerna och jämställdheten, utförd på uppdrag av dåvarande Svenska Kommunförbundet (nu ersatt av Sveriges Kommuner och Landsting). Rapporten frågar hur jämställd kultur- och fritidspolitiken är och hur en jämställd verksamhet på områdena skulle se ut. Fyra områden analyseras: politiken, kommuninvånarnas egenaktivitet, hur kommuninvånarna nyttjar olika kultur- och idrottsinstitutioner samt den professionella konsten och idrotten.

Tre R-metoden används för att analysera områdena. Det innebär en analys av representation (hur kvinnor och män är representerade inom olika verksamheter), resurser (hur resurser fördelas mellan kvinnor och män) och realia (med vilket menas att verksamheten granskas ur kvalitativ vinkel).  Boken baseras främst på analyser av erfarenheter från tre kommunala nämnder som ingått i jämställdhetsprojektet JämKom. De tre nämnderna är kultur- och fritidsnämnden i Växjö, fritidsnämnden i Göteborg och fritidsnämnden i Skellefteå.

Stora delar av rapporten fokuserar främst på politiken. De slutsatser som rör civilsamhället visar till exempel att jämställdhetsmål saknades för de studieförbund och rapportens författare menar att det är kommunernas ansvar att integrera jämställdhetsmål i ramverket för sitt stöd till folkbildning. I Växjö undersöktes kultur- och idrottsföreningar. Slutsatsen är föreningarnas styrelser genomgående är mansdominerade. Skellefteå fritidsnämnds utvärdering visar att resursfördelningen är jämn till pojkar och flickor. Rapportens författare påpekar att resursfördelningen har mäts utifrån medlemstal, inte aktivitetsgrad, vilket tenderar att underskatta pojkars aktivitet och överskatta flickors.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället