JämställdhetRapport

Jämställdhet - för männens, arbetarklassens och effektivitetens skull? En diskursiv policystudie av jämställdhetsarbete i maskulina miljöer

Avhandlingens syfte är att undersöka hur jämställdhet begripliggörs av organisationer som ansluter sig till jämställdhetsarbetet. Hur förstår de jämställdhet, vilka antaganden och utgångspunkter ligger till grund för deras analys och vilka lösningar blir möjliga och omöjliga? Frågorna studeras utifrån en diskursanalys inspirerad av kritisk diskurspsykologi och Carol Bacchis metod för policyanalys, What’s the problem represented to be. De organisationer som studeras är könsmärkta som manliga: IF Metall, Män för jämställdhet och Rikspolisstyrelsen.

I en studie av IF Metalls policydokument och kongressmaterial framträder en motsägelsefull inställning till jämställdhet. Fackföreningen framställer ojämställda löner både som ett centralt och ett underordnat problem. Två olika tolkningar samsas inom organisationen och ibland inom samma dokument. En tolkning följer en klassisk repertoar i arbetarrörelsen om att frågor om kön bör underordnas klass. Samtidigt finns det en nyare, motsatt repertoar som går ut på att kön måste prioriteras och inte längre kan underordnas klass. Den här dubbelheten går igen i IF Metalls position som motståndare till LO:s förslag om jämställdhetspotter som en åtgärd mot ojämställda löner. Det talas om jämställdhet, samtidigt som det finns gränser för vilka jämställdhetsåtgärder som blir möjliga. En gräns utgörs av fackföreningens tradition av att prioritera klassamhörighet,som tolkas som att åtgärder riktade särskilt till kvinnor utgör ett hot mot fackföreningsrörelsen.

Ett kapitel analyserar Män för jämställdhet och problematiseringar av mäns våld mot kvinnor. Diskussionen problematiserar mäns jämställdhetsarbete vilket visar på både progressiva och mer problematiska sidor av engagemanget. Även här ryms en dubbelhet som författaren beskriver som en ambition att både involvera fler män i jämställdhetsfrågor och att företräda män i debatten om jämställdhet. Avhandlingen undersöker hur de två ambitionerna formar olika, ibland motsägelsefulla tolkningar av vad jämställdhetsproblemen är. Ambitionen att företräda män går bland annat ut på att synliggöra hur ojämställdhet och stereotypa könsroller även begränsar män. Det kan å ena sidan öppna upp för maktförhållanden mellan män och bryta den förenklade bilden av alla kvinnor som offer och män som förövare. Å andra sidan finns en risk att våld och kön relativiseras så att kvinnors erfarenheter av våld och ojämlika maktförhållanden relaterade till kön marginaliseras. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället