JämställdhetRapport

Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

Idrottens kön syftar till att analysera hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrotten. Vilka förutsättningar skapar de konstruktionerna för kvinnor och män inom idrotten? Ur ett etnografiskt perspektiv studeras ett herrhandbollslag och ett damfotbollslag med hjälp av deltagande observation, ljudupptagningar från omklädningsrum och intervjuer.

Det teoretiska ramverket utgår från studier av idrott och maskulinitet, genuskonstruktion i idrotten och heterosexualitet som norm inom idrotten. Sammantaget innebär det att diskurser inom idrotten är tätt sammanknutna med maktrelationer som överordnar män och heterosexualitet. Samtidigt marginaliserar diskurserna kvinnor och icke-heterosexuella, även om en process av motstånd och omförhandlingar pågår. Avhandlingen påpekar även att kvinnors och mäns praktiska förutsättningar att utöva idrott varierar, eftersom resurs, status och stöd i högre grad ges till mäns än till kvinnors idrottande.

Avhandlingen ser lagidrott som ett avgränsat rum med egna ideal och gränsdragningar. Männen som undersökts uppfattar det som en frizon där de skapar en kollektiv identitet runt diskurser som privilegierar maskulinitet som rakhet och underordnar femininitet som falskhet. Deras kollektiva identitet som maskulina män skapas genom avståndstagande från kvinnor och homosexuella män, bland annat genom sexistiska skämt. De normer som skapas runt maskulinitet begränsar även det handlingsutrymme som männen i laget har.

I damfotbollslaget skapas också en kollektiv identitet i kontrast med ”andra tjejer”. Diskursen runt femininitet har däremot ett mer komplicerat förhållande till privilegier. Dels kan det idrottsliga rummet upplevas som en frigörelse från begränsande normer runt femininitet. Dels uttrycker idrottarna en oro att maskuliniseras. Oron hanteras genom heterosexualiseringsstrategier, vilka ytterligare överordnar och normaliserar heterosexualitet. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället