JämställdhetRapport

Genus och civilt samhälle

Rapportens syfte är att beskriva och analysera genusmönster inom civilsamhällets organisationer och informella sociala nätverk. Författarna menar att det råder en brist på forskning om föreningsliv och frivilliginsatser ur genusperspektiv. De huvudsakliga frågeställningarna rör för det första roller i civilsamhället i relation till roller och resurser inom andra samhällssektorer. För det andra undersöks roller och inflytande inom civilsamhällets organisationer. Undersökningarna baseras till stor del på de befolkningsstudier som utfördes av Eva Jeppsson Grassman och Lars Svedberg 1992 och 1998-1999.

Rapporten undersöker i vilka sektorer inom civilsamhället som olika grupper av kvinnor och män är aktiva och vad de gör. Kvinnors frivilligarbete ökade under 1990-talet och var nästan i nivå med männens mot slutet av årtiondet. Men det innebar inte automatiskt att jämställdheten inom civilsamhället ökat. Kvinnor och män är till en viss del aktiva inom olika delar av civilsamhället. Ökningen av kvinnors frivilligarbete har framförallt varit inom arbetskrävande sociala omsorgsföreningar. Även när det gäller typ av arbete finns det könsmönster. Män dominerar i de sysslor som ger inflytande och makt som utbildning och styrelsearbete. Kvinnor är däremot överrepresenterade i administration. Ojämlikheter i deltagande kan delvis förklaras med att styrelsearbete ofta är något man blir inbjuden till och de som bli inbjudna är ofta resursstarka grupper med tillgång till socialt kapital och makt.

Rapporten diskuterar även mönster gällande socialt kapital och informella nätverk, och informellt hjälparbete. Kapitel av Ulla Habermann diskuterar frivilligt omsorgsarbete i ett nordiskt perspektiv, och kvinnors frivilligarbete inom idrotten i Danmark och Sverige. Det finns även en fallstudie av Svenska kyrkan som arena för frivilligt arbete.      

Rapporten har även givits ut av Socialstyrelsen.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället