JämställdhetRapport

Gendered configurations of the Nordic model: Civil society, state and social citizenship

Hur har relationen mellan staten och civilsamhället sett ut i de nordiska länderna? Vilken roll har civilsamhället spelat i utvecklingen av de nordiska välfärdsstaterna? Det är frågor Anneli Anttonen behandlar utifrån ett genusperspektiv. Genom en policyanalys och litteraturgenomgång diskuteras frågorna. Finland är i fokus, men kapitlets diskussion och slutsatser rör även de andra nordiska länderna.

Anttonens huvudargument är att utvecklingen av de nordiska välfärdsstaterna grundade sig i ett välutvecklat civilsamhälle. Volontärorganisationer drev på utvecklingen av ett mer inkluderande medborgarskap och utvecklingen av välfärdsstater med ett stort socialt ansvar. Trots att ett genusperspektiv är nödvändig för att förstå den processen saknar många studier en genusanalys. Utan ett sådant perspektiv är det svårt att förstå hur kvinnors organisering har skapat nya policyområden och välfärdstjänster som sedan tagits upp av den offentliga sektorn. Exempelvis utvecklade kvinnor i civilsamhället volontärbaserad mödravård under tidigt 1900-tal som sedan flyttades till offentlig regi.

Exemplet ovan visar hur staten och civilsamhället har samarbetat och kompletterat varandra i de nordiska länderna, menar Anttonen. Kvinnors organisering i civilsamhället och deras nära samarbete med staten har stärkt kvinnors position på arbetsmarknaden och i det oavlönade arbetet i hemmet. Exempel på det är tillgången till barnomsorg, särbeskattning och föräldraledighet. Anttonen ställer sin tolkning i kontrast till en förståelse av staten som ett hot mot civilsamhället, vilket är vanligt i anglosaxisk forskningstradition. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället