JämställdhetRapport

Gender and civil society: Time for a cross-border dialogue

Social Politics, 14(4): 415-436

(Sammanfattningen är till viss del en översättning av artikelns engelska abstract.)

Artikeln diskuterar om och hur feministisk forskning och civilsamhällesforskning har mötts och drar slutsatsen att de två forskningsfälten hittills har haft litet utbyte sinsemellan.

Det behövs en teoretisk modell för att studera förhållandet mellan genus och civilsamhälle, menar Jude Howell. Hon visar att nutida och tidigare forskning om civilsamhället inte har analyserat genus och relationer mellan kvinnor och män i civilsamhället. Dessutom har familjen, som ses som en plats där normer, inflytande och makt relaterat till kön skapas, inte har undersökts på allvar i forskningen. Istället har relationen mellan stat och civilsamhälle varit i centrum. Familjen har reducerats till en symbolisk gräns för vad som inte studeras.

På ett liknande sätt har feministisk forskning hittills inte engagerat sig i teorier om civilsamhället. Det förklaras med att de inte sett civilsamhället som en relevant analytisk kategori, utan istället fokuserat på stat och familj. Därför har inte heller feministiska forskare bidragit till att utveckla teorier om kön och civilsamhälle.

Howell vill överbrygga glappet mellan de två forskningsfälten och föreslår några första steg mot en teoretisk modell för att analysera genus och civilsamhället. Modellen ser genusrelationer som en kedja gjord av normer, värderingar och praktiker. Kedjan länkar samman stat, marknad, civilsamhälle och familj. Genom att studera länkar mellan olika sektorer får vi en mer flexibel och nyanserad bild av hur olika delar av samhället hänger samman. Howell är baserad i Storbritannien och analyserar till stor del debatten i den anglosaxiska forskningsvärlden.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället