JämställdhetRapport

Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik

Avhandlingen undersöker förhållandet mellan kvinnors organisering och den etablerade politiska makten i tre norrländska kommuner. Syftet är att undersöka lokala könsmaktsordningar. Dessa synliggörs i kvinnors val att organisera sig och i politikens motstånd mot kvinnoorganisationerna, menar författaren. Forskningen tar avstamp i en förståelse att könsmaktordningen tar sig olika uttryck i olika sammanhang. Glesbygden är ett sådant sammanhang där det till stor del saknas forskning om kön, politik och kvinnors organisering. Studien baseras på intervjuer med personer som är aktiva i kvinnoorganisationerna samt med politiker och vissa tjänstemän på kommunal nivå.

Författaren menar att det sätt som politiker i de tre kommunerna pratar om män, kvinnor och jämställdhet begränsar kvinnors handlingsutrymme. Det sker bland annat genom föreställningar om biologiska skillnader mellan kvinnor och män som används för att förklara varför män har mer makt än kvinnor. I det politiska samtalet urvattnas begreppet jämställdhet, så att det endast betyder jämn fördelning av kvinnor och män på olika positioner. Mer djupgående analyser av makt och kön utestängs från politiken. Det gör att organisationerna får svårt att få gehör för argument och projekt som utmanar ojämlika maktrelationer.

Kvinnoorganisationerna har ett komplicerat förhållande till politiken. Å ena sidan lägger de ner mycket tid och energi på att förhålla sig till etablerad politik, vilket enligt författaren innebär att de reproducerar dess position som ett självklart maktcentrum. Å andra sidan utmanar de genom att kritisera den etablerade politiken som missgynnar kvinnor. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället