JämställdhetRapport

Den nya svenska arbetarklassen: Rasifierade arbetares kamp inom facket

I Den nya svenska arbetarklassen undersöks frågor om diskriminering, underordning och rasism inom fackföreningsrörelsen. Det görs genom en fallstudie av nätverket Fackligt aktiva invandrare, FAI, baserad på intervjuer, fokusgrupper, deltagande observationer och analys av fackligt material. Det teoretiska ramverk som används är influerat av neomarxistisk teori, postkolonial teori, ”Black cultural studies” och ett intersektionellt perspektiv.

LO som organisation undersöks för att förstå det sammanhang som sätter ramarna för antirasistisk organisation inom fackföreningar. Författarna ser LO:s förhållningssätt mot rasifierade arbetare som en form av ”inkluderande underordning.” Rasifierade personer som är aktiva i facket representeras ofta som avvikande i kontrast till vad som ses som ett ”svenskt” fackligt ”vi.” Studien visar även att målen med den antirasistiska fackliga kampen har förskjutits från att kräva inkludering till att kräva att inkluderas på sina egna villkor.

I ett kapitel diskuteras hur könsrelationer rasifieras inom fackföreningar. Diskursen runt ”invandrarkvinnor” och ”invandrarmän” skapar olika erfarenheter, begränsningar och möjligheter inom fackföreningarna för olika grupper av rasifierade personer. Fackligt aktiva rasifierade män får ofta funktionen av en markör för vad som skiljer ett fackligt ”vi” (jämställda, moderna) mot ”dem” (farliga, förtryckande). Det skapar hierarkier mellan män inom fackföreningar som underordnar rasifierade män.

Fackligt aktiva rasifierade kvinnor framställs istället som avvikande undantag från den rasistiska bilden av en ”riktig invandrarkvinna” (förtryckt, traditionell och okunnig). Kvinnornas ofta långa erfarenhet av och kunskaper om fackligt arbete osynliggörs. Studien visar även exempel på att rasifierade kvinnor exotiseras och sexualiseras i högre grad än andra kvinnor på ett sätt som gör dem mer utsatta för sexuella trakasserier inom föreningarna. Det verkar inte ha utvecklats samarbete och koalitioner mellan rasifierade kvinnor och kvinnor som ses som svenska i någon större utsträckning. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället