JämställdhetRapport

Civil society and gender justice. Historical and comparative perspectives

Genusperspektiv var länge åsidosatta i studier av det civila samhället, men det håller nu på att ändras enligt redaktörerna till Civil Society and Gender Justice. De ser en början till både genusanalyser av vad som händer i civilsamhället och omformuleringar av teorier om civilsamhället i förhållande till genus. Denna slutsats verkar främst gälla tyskspråkig forskning.

Bidragen till antologin kommer från olika länder och forskningsfält . Forskarna analyserar civilsamhällets historia utifrån genusperspektiv och ger förslag på hur det kan bli mer jämställt och rättvist i framtiden. Tyskland, Storbritannien och USA dominerar fallstudierna i de olika kapitlen, men det finns även kapitel baserade på studier av Europas kvinnorörelsers historia och om Östeuropa och Indien.

Antologins redaktörer frågar sig om civilsamhället som begrepp inbegriper jämställdhet (gender equality) och rättvisa i relation till genus (gender justice)? I en annan version av samma fråga undrar de om civilsamhället är ett feministiskt begrepp och om feminism i sin tur behöver civilsamhället som begrepp. Frågorna diskuteras i relation till några återkommande teman. För det första, hur relationen mellan civilsamhället och socialt konstruerade indelningar av samhället i privata och offentliga sfärer ser ut. För det andra, vilken betydelse familjen har i civilsamhällets praktik respektive i forskning om det. För det tredje, relationen mellan civilsamhället, staten och olika gruppers medborgarskap. Till slut, de komplexa sambanden mellan civilsamhället, genusrelaterade former av protester och utomstatliga rörelser.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället