JämställdhetRapport

Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal

(Sammanfattningen baseras på avhandlingens sammanfattning.)

Avhandlingen handlar om den svenska mansrörelsen som bildades i mitten av 1970-talet. I kölvattnet av den andra vågen av kvinnorörelsen och dess framgång, började ett ökande antal män ifrågasätta sin egen position i samhället. Män bildade mansgrupper och åkte på mansläger. Sällskapet  ”Befria mannen” bildades 1978 och hade som mål att bidra till att avskaffa stereotypa könsroller och samtidigt stödja kvinnokampen. Detta sällskap står i fokus för avhandlingen. Andra viktiga aktörer som studeras är Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, och oberoende debattörer i frågan om mansrollen. Den teoretiska utgångspunkten för avhandlingen är teorier om hegemonisk maskulinitet, omanlighet och heteronormativitet. Avhandlingen analyserar rörelsens utveckling från en huvudsakligen pro-feministisk inriktning till en rörelse som antar en antagonistisk inställning till kvinnorörelsen. Parallellt med denna utveckling fanns det också en förändring i synen på manlighet. Från att ha anammat könsrollteori, där könsrollerna sågs som kulturellt konstruerade och dysfunktionella, gick männen i organisationen över till att hävda betydelsen av sin egen manlighet. De hade därmed antagit en ideologi om könsskillnaden, en ideologi som hade blivit allt vanligare i hela samhället på 1980-talet. Parallellt med förändringar i mansrörelsen fanns också en märkbar förändring i mottagandet av rörelsen. Det ursprungliga entusiastiska mottagande i media byttes ut mot en kritisk och ibland nedsättande hållning. Genom att ifrågasätta hegemoniska maskulinitetsideal hade mansrörelsen utmanat den existerande genusordningen. Dessa män karakteriserades ofta som "omanliga" och "kvinnliga" vilket gav upphov till en rädsla för att inte framstå som en "riktig man" samtidigt som normer för vad som var rätt och naturligt för en man återskapades. Mansrörelsens uttalanden och praxis kan anses vara omstörtande. Bara genom att agera annorlunda visade de att det var möjligt att existera på olika sätt och att manlighet inte var ett stabilt och oföränderligt fenomen. Men kritiken mot dem och definitionen av dem som omanliga gav också upphov till rädsla att bli stämplad som veka kan också ha bidragit till att befästa normerna för manlighet och för vem som ska betraktas som en "riktig man".

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället