JämställdhetRapport

Attityder till genusroller och jämställdhet inom Caritas

Syftet med kapitlet är att undersöka attityder till genusfrågor inom Caritasorganisationer i två länder, Tyskland (såväl den västra som den östra delen) och Sverige (Stockholm). Caritas roll och historia ser mycket annorlunda ut i Tyskland jämfört med Sverige till följd av historiska, religiösa och samhälleliga faktorer. Det empiriska underlaget består dels av skriftligt officiellt material som samlats in på plats vid besök hos olika Caritasorganisationer, dels av material hämtat från intervjuer med olika chefer/personalchefer på olika nivåer inom Caritas. Intervjuerna genomfördes 2005 i såväl Tyskland som Sverige. Det empiriska materialet diskuteras därefter mot bakgrund av övergripande frågor som rör synen på jämställdhet, kvinnors ledarskap och familjepolitik i de båda länderna.

Det visade sig att det fanns ett mycket begränsat skriftligt material om genusfrågor och jämställdhet att tillgå inom Caritas både i Tyskland och Sverige. På den nationella organisationsnivån återfanns två olika dokument om jämställdhet mellan könen. Den största skillnaden mellan dessa dokument bestod av att de fokuserade på olika huvudfrågor. Det tyska dokumentet utgick framför allt från svårigheten att kombinera familj och arbete och räknade upp ett antal åtgärder som skulle vidtas för att främja denna möjlighet. Det svenska dokumentet innehöll de ”standardpunkter” inom jämställdhet mellan kvinnor och män som ofta återfinns i liknande jämställdhetsplaner på svenska arbetsplatser såsom rätt till lika lön för lika arbete och lika representation i beslutande organ inom organisationen. Till skillnad från det tyska dokumentet berörs även den konkreta jämställdheten på arbetsplatsen, till exempel vilka som utför vilka vardagssysslor som kaffekokning eller städning. Sammantaget kan skillnaderna i de bägge dokumenten sägas återspegla traditionella familjestrukturer som fortfarande, trots förändringar framför allt i Tyskland, är dominerande i Tyskland och Sverige.

När man anlägger ett genusperspektiv på de aktuella organisationsstrukturerna kunde man i intervjuerna och i statistiken se det standardmönster som visar att kvinnor visserligen är i majoritet såväl bland de anställda som bland volontärerna i organisationer som bedriver social omsorg, men att de är klart underrepresenterade när det gäller ledande positioner.

De stereotypa föreställningarna om kvinnors påstådda ovilja att söka ledande poster och den generella svårigheten för kvinnor att bryta igenom glastaket inom alla slags hierarkiska arbetsplatser tycks gälla även för anställda på de Caritasorganisationer som intervjuades. Frågan om genusroller och jämställdhet kompliceras ytterligare inom Caritas eftersom organisationen är knuten till katolska kyrkans fastlagda teologiska grundsatser vad gäller mäns dominans som teologiska ledare. Diskussionen som förs i ”Caritas Internationalis” tycks vid tiden för studien vara mer inriktad på ett praktiskt orienterat utvecklingsarbete för att hjälpa kvinnor i nöd världen över. Sammanfattningvis verkar kvinnorna arbetar avskilt från männen inom organisationen med frågor kring genus och jämställdhet. 

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället