JämställdhetRapport

Att samverka i ideologiskt laddade frågor - exemplet kvinnofrid

Är frågan om mäns våld mot kvinnor något som det är möjligt att samverka omkring? Går det att bedriva nätverkspolitik på ett område som i jämförelse med många andra politikområden ter sig laddat med könspolitiska konflikter? Gun Hedlund diskuterar dessa frågor i relation till forskningsområdet governance som förstås som interaktiv samhällsstyrning. Diskussionen sker i relation till reformer i politikområdet mäns våld mot kvinnor, främst under 2000-talet. Hon fokuserar på samverkan mellan statlig politik, myndigheter och ideella kvinnojourer.

I kapitlet ges en översikt av den historiska framväxten av svensk kvinnofridspolitik, baserad på tidigare forskning. Fokus ligger på hur ideologiska konflikter har förändrat hur våldet förståtts och vilka som har deltagit i debatten. Kvinnojoursrörelsen ses som drivande för att ändra förståelsen av problemet, från en könsneutral förståelse av våldet som ett familjeproblem till en syn på det som grundat i en könsmaktordning.

Hedlund undersöker även de reformer i den statliga politiken gällande mäns våld mot kvinnor som genomförts under 2000-talets första årtionde. Metoden är en genomgång av offentligt tryck, enkäter till Roks medlemsjourer, intervjuer med aktiva i lokala jourer och med riksorganisationens ordförande, samt med tjänstemän på länsstyrelser och kommuner. Hedlund menar att maktdimensionen igen nedtonats i statlig politik sedan mitten av årtiondet. Dessutom har 2007 års reformer gjort kvinnojourer mer beroende av samarbete med kommuner. Hur det samarbetet har fallit ut i olika kommuner beror på en rad faktorer, till exempel om det redan fanns en bra kontakt mellan jour och kommun, ideologiskt motstånd mot att se mäns våld mot kvinnor i kommunen och om jourens kompetens erkändes. Överlag ser författaren det som början på en positiv process samtidigt som gamla konflikter ofta kvarstår mellan jourer och kommun gällande ideologi och organisering, ansvar och kompetens, ifall våldet är en kvinnofråga och ekonomiska resurser.

Jämställdhet
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället